Common Reporting Standard

Common Reporting Standard (CRS) is een standaard om de automatische uitwisseling van gegevens door financiële instellingen en overheden wereldwijd te faciliteren. De Nederlandse Belastingdienst gaat met andere deelnemende landen bepaalde financiële gegevens van bedrijven en personen uitwisselen om belastingontduiking te voorkomen. Daarom zijn alle financiële instellingen in Nederland wettelijk verplicht om na te gaan of hun rekeninghouders mogelijk in het buitenland belastingplichtig zijn.

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over CRS.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

WAT IS HET DOEL VAN CRS?

Het doel van de Common Reporting Standard (CRS) is om internationale belastingontduiking tegen te gaan. Deze standaard is in de Nederlandse Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (de WIB) opgenomen.

HOE WERKT HET?

Financiële instellingen, zoals BNG Bank, zijn verplicht om hun klanten te identificeren en na te gaan of ze mogelijk in het buitenland belastingplichtig zijn. Als een klant belastingplichtig is in een CRS deelnemend land (niet zijnde Nederland of de VS), is BNG Bank verplicht om de gegevens over de financiële rekeningen van de klant aan de Belastingdienst door te geven.

WELKE LANDEN DOEN MEE?
De actuele lijst van CRS deelnemende landen is te vinden op de internetpagina van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

WAT BETEKENT DIT VOOR MIJN ORGANISATIE?

Nieuwe klant of nieuwe financiële rekening bij BNG Bank
Als uw entiteit nieuw is bij BNG Bank of een nieuwe financiële rekening wil openen of product wil afnemen, moet BNG Bank de fiscale vestigingsplaats en eventueel het fiscaal inwonerschap van bepaalde uiteindelijk belanghebbende(n) vastleggen. BNG Bank vraagt u dan om het formulier 'Eigen verklaring ter vaststelling van buitenlandse (belasting) status' in te vullen. Hiermee geeft u zelf aan waar de entiteit, en indien van toepassing eventueel de uiteindelijk belanghebbende(n), belastingplichtig is/zijn.

Bestaande klanten bij BNG Bank (voor 2016)
In 2017 gaat BNG Bank op basis van haar administratie analyseren of ze over alle nodige gegevens van haar bestaande klanten beschikt. Als BNG Bank de CRS status van een rekeninghouder op basis van de informatie in haar bezit of op basis van publieke informatie niet redelijkerwijs kan vaststellen, zal BNG Bank ook het formulier 'Eigen verklaring ter vaststelling van buitenlandse (belasting) status' aan de rekeninghouder sturen.

WELKE GEGEVENS HEEFT BNG BANK NODIG VAN MIJN ORGANISATIE?
BNG Bank moet van een organisatie weten of deze fiscaal in Nederland of fiscaal (ook) in een ander land is gevestigd. In bepaalde gevallen moeten ook gegevens van de uiteindelijk belanghebbende(n) worden opgegeven. De vragen in het formulier 'Eigen verklaring ter vaststelling van buitenlandse (belasting) status' leiden u op de meest efficiënte wijze langs de voor uw situatie relevante vragen.

WAT GEBEURT ER MET DE GEGEVENS VAN MIJN ORGANISATIE?
BNG Bank zal de door u opgegeven informatie in haar administratie vastleggen. Wanneer de vestigingsplaats van uw organisatie in een deelnemend rechtsgebied is, dan wel een zogenaamde 'passieve niet-financiële entiteit' is met een of meer uiteindelijk belanghebbenden die een te rapporteren persoon is/zijn, dan is BNG Bank wettelijk verplicht om de gegevens door te geven aan de Nederlandse Belastingdienst. De Nederlandse Belastingdienst geeft uw gegevens door aan de belastingdienst van het betreffende CRS land.

WAAR IS MIJN ORGANISATIE FISCAAL GEVESTIGD?
In Nederland bepaalt de fiscale regelgeving of uw organisatie fiscaal gevestigd is in Nederland bijvoorbeeld op basis van de plaats waar de feitelijke leiding over uw organisatie wordt uitgeoefend. Voor meer informatie hierover kunt u de pagina van de Belastingdienst bekijken.

Of uw organisatie in een andere land fiscaal is gevestigd, hangt af van de wet in dat andere land en verschillende feiten, activiteiten en omstandigheden. Regels van vestigingsland

WAT GEBEURT ER ALS MIJN ORGANISATIE IN EEN NIET CRS LAND BELASTINGPLICHTIG IS?

Als uw organisatie een nieuwe klant bij BNG Bank is en in een niet CRS land belastingplichtig is, vraagt BNG Bank:

  • de fiscale vestigingsplaats van uw organisatie. Zo wordt voorkomen dat als het vestigingsland van uw organisatie zich eveneens zou committeren aan de CRS, alsnog gegevens opgevraagd dienen te worden van uw organisatie.
  • in specifieke gevallen de fiscale vestigingsplaats van de uiteindelijke belanghebbende(n). Zo zal in specifieke gevallen ook de fiscale vestigingsplaats en personalia van de uiteindelijk belanghebbende(n) worden opgevraagd. Zo wordt onder andere voorkomen dat personen die fiscaal zijn gevestigd in een CRS land de doelstelling van CRS frustreren met behulp van bepaalde entiteiten in niet CRS landen. Tevens wordt zo voorkomen dat als het vestigingsland van de uiteindelijk belanghebbende(n) zich zou(den) committeren aan de CRS, alsnog gegevens opgevraagd dienen te worden van de uiteindelijk belanghebbende(n) van uw organisatie.

Als u al een bestaande klant bent, zal BNG Bank gebruik maken van de informatie in onze administratie. Alleen als BNG Bank op basis hiervan niet kan vaststellen wat de vestigingsplaats van uw organisatie is, zal contact met u worden opgenomen.

Als uw organisatie in en niet CRS land belastingplichtig is zal BNG Bank de gegevens niet aan de Belastingdienst doorgeven.

LINKS OVER CRS
Op deze pagina's kunt meer informatie over CRS vinden:

   

Trefwoorden: Tags:  
Yes

 Content Query