Aanvraagprocedure

Het BNG Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van kunst en cultuur.

Aanvragen moeten op 14 januari 12.00 uur binnen zijn bij het BNG Cultuurfonds, via aanvraag.cultuurfonds@bngbank.nl.
Projecten mogen NIET van start gaan voor 1 april 2022.
Aanvragen voor projecten die eerder dan 1 april van start gaan worden niet in behandeling genomen!

Beoordelingscriteria

Aanvragen voor projecten worden beoordeeld aan de hand van drie hoofdcriteria. 

Regionale zichtbaarheid en betrokkenheid

 • Het project richt zich aantoonbaar op een groot bereik in een bepaalde regio (voor podiumkunsten: veel voorstellingen of een tournee).
 • Een project wordt bij voorkeur opgezet of uitgevoerd in samenwerking met lokale en regionale professionals, of in samenwerking met (externe) inhoudelijke professionals.
 • Financiële betrokkenheid van één of meer gemeenten strekt tot aanbeveling. Dit geldt ook voor bijdragen vanuit stedelijke, regionale of provinciale instellingen of fondsen.

Kwaliteit

 • Projecten moeten artistiek van hoge kwaliteit zijn.
 • Noem in een aanvraag en projectplan dan ook altijd namen van betrokken kunstenaars en de samenwerking met regionale of landelijke ondersteuningsinstellingen, conservatoren of andere inhoudelijke expertise. Een adviescommissie met professionals uit diverse disciplines beoordeelt de aanvragen.

Onderscheidend/vernieuwend karakter

 • Het BNG Cultuurfonds is een stimuleringsfonds. Een aanvraag is bij voorkeur nieuw, uniek, inhoudelijk bijzonder of experimenteel en kan voor andere partijen (instellingen of gemeenten) een voorbeeldstellend karakter hebben. Bij erfgoedprojecten: hoe wordt het verhaal overgebracht op de bezoekers; wat is de visie?
 • Het BNG Cultuurfonds wil met een bijdrage graag nieuwe projecten van de grond krijgen of een nieuw element in een bestaand project een kans geven.

Randvoorwaarden

 • Bijdragen van het BNG Cultuurfonds zijn in beginsel eenmalig.
 • Aanvragers (instellingen, organisaties of kunstenaars) mogen slechts één keer in de vier jaar een aanvraag doen. Een aanvrager van wie een project in 2019 door het BNG Cultuurfonds is gehonoreerd, kan dus in pas in 2023 opnieuw een aanvraag doen.
 • Het BNG Cultuurfonds draagt nadrukkelijk niet bij in kosten van projecten die gericht zijn op investeringen in materiële en/of personele kosten. Het gaat om projecten, tentoonstellingen en producties. Dus geen restauratiekosten, bouwsubsidies, kosten van inrichting en exploitatie, vaste personeelskosten, etc.
 • Het BNG Cultuurfonds draagt ook niet bij aan reprises.
 • Ook is het fonds terughoudend bij het honoreren van aanvragen van instellingen die reeds overheidssubsidies ontvangen. Maakt u in dat geval concreet duidelijk wat de urgentie is en waarom u voor die bepaalde activiteit toch subsidie uit ons fonds nodig heeft.
 • Het BNG Cultuurfonds wil met een bijdrage het verschil maken. Dat betekent dat onze bijdrage in verhouding moet staan tot de totale begroting. De bedragen die het BNG Cultuurfonds ter beschikking stelt liggen globaal tussen 1.000 euro en 15.000 euro.
 • Puur educatieve projecten steunt het BNG Cultuurfonds niet, maar eventueel wel projecten, tentoonstellingen en producties waar ook een educatief element in zit. Ook binnenschoolse activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking.
 • Bij de beoordeling wordt zowel rekening gehouden met een geografische spreiding als een verdeling over de diverse kunst- en cultuurdisciplines.

Aanvraagprocedure

U kunt uw aanvragen alleen indienen via e-mail. Dit kan alleen door middel van het aanvraagformulier, dat ondertekend moet zijn door bevoegde functionarissen (bestuursleden).

Om aan te tonen wie bevoegd zijn, moeten een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel en de statuten bij de aanvraag worden bijgevoegd.

Stuur daarnaast ook verplicht als bijlage mee: 

 • een gespecificeerde begroting en/of offertes van het project
 • een duidelijk projectplan van maximaal 5 pagina's

Verzoeken die hieraan niet voldoen en aanvragen die niet met dit aanvraagformulier worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Inzend- en reactietermijnen

Let op: aanvragen voor de volgende vergadering moeten uiterlijk 14 januari 2022 vóór 12.00 uur binnen zijn bij het BNG Cultuurfonds, via aanvraag.cultuurfonds@bngbank.nl. Projecten mogen NIET van start gaan voor 1 april 2022.


Ieder kwartaal vindt er een vergadering plaats. Binnen twee weken na de vergadering berichten wij u schriftelijk of uw aanvraag wel of niet wordt gehonoreerd.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.