BNG Cultuurfonds

Code Banken

De Code Banken is een onderdeel van het pakket Toekomstgericht bankieren, waar ook het Maatschappelijk statuut en gedragsregels voor individuele medewerkers deel van uitmaken. De Code Banken is in werking getreden op 1 januari 2015.

Hieronder rapporteert BNG Bank op welke wijze zij in 2018 invulling heeft gegeven aan de principes in de Code Banken.

Strategie

Het accent van de strategie heeft het afgelopen jaar gelegen op de nauwere samenwerking met klanten en stakeholders, bevordering van duurzaamheid en vergroting van interne kennisdeling en flexibiliteit. Het begrip ‘duurzaamheid’ is onderdeel van de kernwaarden. De bank hanteert een brede definitie van 'duurzaam' door te streven naar een houdbaar evenwicht tussen milieubelangen, economische belangen en sociale belangen, ook richting toekomstige generaties. Duurzaam is dus meer dan ‘groen’. Op basis van de strategie is met diverse initiatieven ingespeeld op de maatschappelijke behoefte om meer te investeren in duurzame groei. De bank heeft ook in 2018 samen met de stakeholders belangrijke stappen gezet om haar rol als betrokken partner voor een duurzamer Nederland verder in te vullen. Deze stappen zijn nader toegelicht in het jaarverslag 2018.
De Raad van Commissarissen heeft naar aanleiding van zijn zelfevaluatie uitgesproken vaker en intensiever bij de strategievorming betrokken te willen worden. Daarbij wordt meer dan voorheen bijzondere aandacht gegeven aan strategische issues als productontwikkeling, organisatieontwikkeling, cultuur, duurzame inzetbaarheid en diversiteit.

Governance en integriteit

Hoewel BNG Bank geen beursgenoteerde onderneming is, conformeert BNG Bank zich aan de bepalingen van de NCGC. In 2018 is opnieuw vastgesteld in hoeverre BNG Bank aan de NCGC voldoet. De binnen BNG Bank gebruikte reglementen, codes, regelingen en rapportages zijn met de code in overeenstemming. Afwijkingen van de code worden volgens het principe 'pas toe of leg uit' toegelicht in het jaarverslag van BNG Bank. De verantwoording NCGC is beschikbaar op de website van BNG Bank.

De Raad van Bestuur vindt het belangrijk om blijvend aandacht te geven aan gedrag en cultuur. In het verlengde hiervan ligt de omgang met (integriteits)dilemma’s. Daarom is in 2018 een verplichte dilemmatraining voor medewerkers georganiseerd. Deze dilemmatrainingen hebben de medewerkers een handreiking gegeven hoe om te gaan met (ethische) dilemma's.

Cultuur en ontwikkeling van leiderschap

De Raad van Bestuur is met de Raad van Commissarissen in gesprek over de cultuur van BNG Bank. In 2018 is een cultuurscan uitgevoerd en een intern cultuurprogramma opgezet. Uit de cultuurscan bleek dat werknemers professioneel en betrokken zijn, maar onder andere door technologische ontwikkelingen nog verbetermogelijkheden zien op het vlak van slagvaardigheid en innovatie.

Arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen

De beloningsstrategie van BNG Bank moet ertoe bijdragen dat maatschappelijk verantwoord en marktconform wordt beloond, zodat de juiste medewerker van de toekomst, die het verschil maakt, kan worden aangetrokken en behouden. De beloning moet ook ontwikkeling stimuleren. BNG Bank kent geen variabele beloning die is gebaseerd op individuele prestatieafspraken. In het performancemanagement is meer aandacht gekomen voor het realiseren van gemaakte ontwikkelingsafspraken.

Stimuleren van mobiliteit

Om de flexibiliteit en wendbaarheid van de bank en de medewerkers te vergroten wordt gefocust op een brede inzetbaarheid van medewerkers in verschillende functies en rollen. Een brede inzetbaarheid creëert waarde voor medewerkers en de bank. Ervaring opdoen in meerdere functies draagt ook bij aan de samenwerking binnen BNG Bank. De bank stimuleert interne stages en uitwisselingsprogramma’s tussen functies en/of afdelingen. Door actief de mogelijkheden te inventariseren en voor iedereen zichtbaar te maken en door voorwaarden eenvoudig en laagdrempelig te houden.

Duurzame inzetbaarheid

De inspanningen vanuit BNG Bank met betrekking tot duurzame inzetbaarheid zijn gericht op motivatie, vakbekwaamheid en gezondheid van medewerkers. BNG Bank faciliteert medewerkers middels de app Tiptrack om meer grip te krijgen op hun loopbaan, persoonlijke ontwikkeling en gezondheid. Er is een aantrekkelijk cursus- en trainingsaanbod ontwikkeld ten behoeve van de ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van medewerkers, passend bij de behoeften van de bank.
In 2019 zal een medewerkersonderzoek worden uitgevoerd dat inzicht moet geven in de betrokkenheid van medewerkers en dat aanknopingspunten moet bieden om daarmee aan de slag te gaan.

Informatieveiligheid

BNG Bank hecht veel waarde aan een integere organisatie met medewerkers die zich op een verantwoorde wijze gedragen jegens belanghebbenden. Medewerkers werken veel digitaal en delen daarbij belangrijke (klant)gegevens. Daarom is het belangrijk dat medewerkers zorgvuldig met deze gegevens omgaan. De systemen van de bank moeten veilig zijn en weerstand kunnen bieden aan pogingen tot misbruik en aanvallen van binnen en buiten. In 2018 hebben medewerkers kunnen deelnemen aan het e-learning programma Informatieveiligheid met modules over onder andere phising en actuele cybercrimedreigingen. Doel van het e-learning programma is om het bewustzijn over informatieveiligheid te prikkelen en te verhogen. In 2018 is onder andere een workshop informatieveiligheid voor medewerkers georganiseerd.

Relevante links

Per onderdeel van de Code Banken wordt in het document Toepassing Code Banken (pdf, 136 kB) toegelicht op welke wijze BNG Bank de desbetreffende principes heeft geïmplementeerd in haar dagelijkse activiteiten.

Over de toepassing van deze principes wordt jaarlijks gerapporteerd in het jaarverslag.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.