Dividendbeleid

BNG Bank baseert dividendvoorstellen op haar kapitaalbeleid. Over de boekjaren 2018 en 2019 bedraagt het uitkeringspercentage 50%. 

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Dividendbeleid 

BNG Bank baseert dividendvoorstellen op haar kapitaalbeleid. Het kapitaalbeleid is erop gericht dat de bank voor, tijdens en na een ongunstig scenario toegang tot funding behoudt, aan haar verplichtingen aan crediteuren en tegenpartijen kan voldoen en haar rol als kredietverstrekker kan vervullen. Een belangrijk uitgangspunt van dit beleid is dat de kapitaalpositie is afgestemd op het streven van de bank naar ratings gelijk aan die van de Nederlandse staat (in 2020: triple A ratings van Moody’s, S&P en Fitch). 

Het dividend van BNG Bank wordt uitgedrukt als percentage van de nettowinst na uitkering van de vergoeding aan de verschaffers van hybride kapitaal. De bank streeft naar een zo stabiel mogelijk uitkeringspercentage. Het uitkeringspercentage moet in lijn zijn met de kapitaaldoelstellingen van de bank, zowel nu als naar verwachting in de toekomst. De voor te stellen dividenduitkering wordt jaarlijks bepaald als onderdeel van het Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).

Uitkeringspercentages

Na een aantal jaren waarin het uitkeringspercentage 25% bedroeg, is het uitkeringspercentage over het boekjaar 2017 verhoogd naar 37,5%, en over het boekjaar 2018 naar 50%. Ook over boekjaar 2019 geldt een uitkeringspercentage van 50%. In reactie op een zeer nadrukkelijke aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB) naar aanleiding van de coronapandemie is uitkering van het dividend over 2019 opgeschort tot in elk geval 1 oktober 2020. 

Meer informatie

Trefwoorden: Tags: Dividend; Over BNG Bank
 

 Content Query