Kapitalisatie- en dividendbeleid

De kapitaalvereisten voor banken zijn aanzienlijk verscherpt als gevolg van de financiële crisis. Het Basels Comité heeft voorgesteld de minimumwaarden voor de BIS tier 1-ratio te verhogen en een ondergrens voor de leverage ratio van 3% in te stellen. Per 2018 gaan nieuwe waarden gelden.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Ondergrens leverage ratio

In 2011 is de Europese regelgeving (CRD-IV) in concept gepubliceerd. Hierin zijn de voorstellen van het Basels Comité vertaald in richtlijnen en verordeningen. Overigens is hier nog geen ondergrens voor de leverage ratio in opgenomen.

Uiterlijk 2016 komt de European Banking Authority (EBA) met een analyse over de minimale hoogte van de leverage ratio, ook in relatie tot de verschillende bedrijfsmodellen van banken.

Noodzakelijke groei eigen vermogen

BNG Bank voldoet ruimschoots aan de aangescherpte eisen voor de BIS tier 1-ratio. Sinds eind 2016 voldoet BNG Bank ook aan de interne ondergrens van 3% voor de leverage ratio. 

De noodzakelijke groei van het eigen vermogen moest worden opgebracht door inhouding van een groter deel van de winst. Het eigen vermogen is aangevuld met een relatief geringe uitgifte van hybride schuldbewijzen die het karakter hebben van eigen vermogen.

dividend

Met het oog op het voorgaande en op basis van de ontwikkelingen en verwachtingen ultimo 2011, is het beleid van BNG Bank om jaarlijks aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te stellen het dividend te bepalen op 25% van de nettowinst. Dit beleid is van kracht met ingang van de dividenduitkering over het boekjaar 2011 en geldt in beginsel voor de gehele overgangsperiode tot 2018. Het huidige niveau van de leverage ratio is aanleiding voor BNG Bank om het dividend te verhogen. Over het boekjaar 2017 wordt 37,5% van de beschikbare winst na belasting uitgekeerd. 

Definitieve leverage ratio

Zodra de definitieve vorm en hoogte van de leverage ratio duidelijk worden (naar verwachting in de loop van 2018), zal het dividendbeleid worden heroverwogen. Heroverweging zal ook plaatsvinden als de verwachtingen op het gebied van groei of resultaatontwikkeling onverhoopt niet uitkomen.

Meer informatie

Trefwoorden: Tags: Dividend; Over BNG Bank
 

 Content Query