Profiel Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en diversiteit zijn een voorwaarde voor een goede taakvervulling door de Raad van Bestuur. Gestreefd wordt naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd.

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste twee leden, die allen beschikken over:

  • gedegen kennis van de financiële sector in het algemeen en het bankwezen in het bijzonder;
  • gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de bank en van de belangen van alle betrokken partijen;
  • gedegen kennis om de hoofdlijnen van het totale beleid van de bank te kunnen beoordelen en bepalen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te kunnen vormen over risico’s die daarbij worden gelopen.

De hoofdlijnen van het totale beleid van de bank hebben betrekking op het bankwezen, de financiële markten, risicobeheer, asset & liability management, monetaire economie, het toezicht en de financiële verslaglegging.

De Raad van Bestuur dient te beschikken over:

  • A. 1 lid met in het bijzonder deskundigheid en ervaring op het gebied van de financiële markten en treasury, asset & liability management en monetaire economie;
  • B. 1 lid met in het bijzonder deskundigheid en ervaring op het gebied van risicobeheer, financiële verslaglegging, het toezicht en asset & liability management;
  • C. 1 lid met in het bijzonder deskundigheid en ervaring op het gebied van de (semi)publieke sector.

Motivering

  • A. Financiële markten en treasury, asset & liability management en monetaire economie hebben betrekking op het kernbedrijf van de bank, waarvan een grondige kennis nodig is;
  • B. Grondige kennis van de risico’s, de rapportage-eisen en rapportageverplichtingen, de verplichtingen ten opzichte van het toezicht en asset & liability management is nodig;
  • C. BNG Bank is een overheidsbank, voor 50 procent in handen van mede-overheden, die bovendien klanten zijn van de bank. Dat geeft de bank haar statutaire naam en haar bijzondere karakter. Het (financiële) overheidsbeleid inzake de mede-overheden vindt zijn oorsprong en implementatie vooral vanuit de ministeries van Financiën en BZK. Kennis van de ontwikkelingen in de belangrijkste klantengroepen van de bank is voor de continuïteit van het bedrijf van groot belang.

De voorzitter kan afkomstig zijn uit elk van de categorieën A, B of C. Het lid van de Raad van Bestuur belast met de voorbereiding van de besluitvorming binnen de Raad van Bestuur op het punt van risicobeheer kan zijn functie combineren met andere aandachtsgebieden, op voorwaarde dat hij voor commerciële beslissingen uitsluitend collegiale verantwoordelijkheid  draagt en onafhankelijk functioneert van commerciële taakgebieden. Het lid van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de kredietverlening kan zijn functie niet combineren met de aandachtsgebieden treasury en processing. Het lid van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor treasury kan zijn functie niet combineren met het aandachtsgebied processing.

Leden van de Raad van Bestuur hebben niet meer dan twee commissariaten bij beursvennootschappen. De voorzitter van de Raad van Bestuur is geen voorzitter van de raad van commissarissen van een beursvennootschap. Commissariaten bij groepsmaatschappijen van de eigen vennootschap worden hierbij niet meegeteld.

Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 24 april 2014. 

Trefwoorden: Tags: Raad van Bestuur; Over BNG Bank
 

 Content Query