Rietveld Zorg en dame buiten werken

Stappenplan voor het aantrekken van een lening met borgstelling

BNG Bank verstrekt onder strikte voorwaarden financieringen aan stichtingen en verenigingen. Een financiering is voor BNG Bank statutair alleen mogelijk als uw stichting of vereniging volgens de decentrale overheid (meestal een gemeente of provincie) onder het publiek belang valt. Dit blijkt onder andere uit het besluit tot borgstelling voor financiering. Deze borgstelling zal dienen als zekerheid voor de bank.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn: 

 • Het gaat om een financiering van minimaal EUR 1 miljoen.
 • De aflossingsverplichting van uw nieuwe financiering sluit logisch aan op de levensduur/afschrijving van de activa waarin je wilt investeren.

Documentatie

Hieronder staat een overzicht van de benodigde documentatie. Het is geen volledig overzicht en je kunt er verder geen rechten aan ontlenen.

 • Uw financieringsvraag bevat een onderbouwd investerings- en financieringsplan.
 • Uw financieringsaanvraag bevat een structureel en reëel sluitende meerjarige begroting (minimaal 3 jaren), met daarin opgenomen de exploitatieprognose, cashflowprognose en balansprojecties, waarin de (afschrijvingen van) nieuwe investering en de (aflossingen van de) nieuwe financiering zijn verwerkt.
 • In de meerjarige begroting zijn de gevolgen van Covid-19 verwerkt en toegelicht.
 • Jaarrekeningen en jaarverslagen zijn voorzien van besluiten tot vaststelling hiervan in het bevoegde (algemeen) bestuur of de ledenvergadering en/of voorzien van een accountsverklaring.
 • Jouw organisatie had de afgelopen jaren een sluitende exploitatie, blijkend uit een of meer exemplaren van de meest recente jaarrekeningen.
 • Een exemplaar van de statuten met de stempel van de notaris.
 • Een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel. Duidelijk leesbare kopie legitimatiebewijzen van alle bevoegde bestuurders, zoals vermeld in de KvK.
 • Een verzoek (incl. dagafschrift met handtekening wettelijke vertegenwoordiger) - per e-mail - ondertekend door de bestuurders (zoals bij KvK vastgelegd) waarin worden genoemd:
 • de bank en het rekeningnummer, waarop het bedrag van de geldlening te zijner tijd dient te worden bijgeschreven
 • de persoon die wordt gemachtigd om de lening telefonisch af te sluiten met BNG Bank
 • het doel, de omvang, de looptijd en de wijze van aflossing (lineair/annuïtair) van de lening.
 • Indien van toepassing een rapport van de Stichting Waarborgfonds Sport.

 • De borgende decentrale overheid heeft een positief borgstellingsbesluit genomen dat voldoet aan de gestelde eisen van BNG Bank (zie onderstaand). Bij het besluit legt de decentrale overheid vast op basis van welke informatie en welke afwegingen zij haar besluit heeft genomen. Ook deze informatie ontvangt BNG Bank. Wij streven ernaar om de procedure binnen een maand af te ronden, dus vanaf de ontvangst van de benodigde stukken.

Borgstellingsbesluit

BNG Bank dient, ten behoeve van de lening die aangetrokken zal gaan worden, in het bezit te zijn van een juist en volledig getekend, onvoorwaardelijk en onherroepelijk borgstellingsbesluit van meestal het college van B&W van een gemeente of van gedeputeerde staten van een provincie. Vervolgens kan dan door BNG Bank een offerte worden uitgebracht. 

Het is van juridisch belang dat de volgende passage letterlijk in het besluit wordt opgenomen (kies de juiste tekst van het garantiebesluit):

Garantiebesluit van het college van B&W van een gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente, gelet op artikel 160 lid 1 sub d van de Gemeentewet

VERKLAART:

kennis te hebben genomen van het model van de akte van borgtocht (met vermelding van de referentie) van BNG Bank; en

BESLUIT:

Om onder de in deze akte van borgtocht vermelde voorwaarden onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te staan jegens BNG Bank voor de richtige nakoming van alle verplichtingen van uit hoofde van de [daarin genoemde] lening, overeenkomstig de model akte van borgtocht met referentie E2a01122010, een en ander tot een maximum bedrag van EUR XXXX,-- (te vermeerderen met de pro rata parte aan dit bedrag toe te rekenen boeten, kosten en wettelijke en overeengekomen renten). 

 

Garantiebesluit van Gedeputeerde Staten van een provincie

Gedeputeerde Staten van de provincie [naam provincie], gelet op artikel 158 lid 1 sub d van de Provinciewet

VERKLAART:

kennis te hebben genomen van het model van de akte van borgtocht (met vermelding van de referentie) van BNG Bank; en

BESLUIT:

Om onder de in deze akte van borgtocht vermelde voorwaarden onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te staan jegens BNG Bank voor de richtige nakoming van alle verplichtingen van uit hoofde van de [daarin genoemde] lening, overeenkomstig de model akte van borgtocht met referentie E2a01122010, een en ander tot een maximum bedrag van EUR XXXX,-- (te vermeerderen met de pro rata parte aan dit bedrag toe te rekenen boeten, kosten en wettelijke en overeengekomen renten). 

Indien buiten deze passage andere voorwaarden worden opgenomen in het college-/gs-besluit, zal BNG Bank het college-/gs-besluit niet accepteren, omdat er dan geen sprake meer is van een onherroepelijke en onvoorwaardelijke gemeente-/provinciegarantie.

BNG Bank financiert niet op basis van een borging van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Wellicht dat de decentrale overheid borging van het SWS kan verkrijgen. Eventueel kan op basis van een borging van SWS wel een lening worden aangevraagd bij het BNG Duurzaamheidsfonds.

Procedure

Na ontvangst van de bovenstaande documentatie start het volgende proces:

 • BNG Bank start intern de procedure "Cliëntacceptatie" (wettelijk verplicht) aan de hand van de aangeleverde stukken. Een onderdeel hiervan is de "face-to-face" identificatie van de bestuurders via een videogesprek.
 • BNG Bank beoordeelt uw financieringsaanvraag.
 • De documentatie lever jij, voor zover van toepassing, zowel bij jouw decentrale overheid als bij BNG Bank aan. De betreffende accountmanager van BNG Bank zal telefonisch contact opnemen met de garanderende decentrale overheid om het zogenaamde zorgplichtgesprek te houden; vanuit de zorgplicht van BNG Bank zal met de decentrale overheid afstemming plaatsvinden over de risico's, verbonden aan het afgeven van een borgstelling.
 • Je krijgt telefonische terugkoppeling van het besluit op uw financieringsaanvraag.
 • Indien het besluit positief is kun je telefonisch contact opnemen met de bank om de lening telefonisch af te sluiten.
 • Na acceptatie van de telefonische offerte wordt door BNG Bank de akte van borgtocht (voor de afgesloten lening) - ter ondertekening door de decentrale overheid - verstuurd naar de decentrale overheid.
 • De overeenkomst van geldlening wordt - ter ondertekening door de daartoe bevoegde bestuurders – in tweevoud verstuurd.
 • De stichting of vereniging ziet er op toe dat zowel de juist en volledig ondertekende overeenkomst als de ondertekende akte van borgtocht, tijdig, dus vóór de ingangsdatum van de lening bij BNG Bank, binnen zijn.
 • Het overmaken van het bedrag van de geldlening vindt op de overeengekomen stortingsdatum plaats, onder de voorwaarde dat de rechtsgeldig ondertekende akte van borgtocht en de rechtsgeldig ondertekende overeenkomst van geldlening bij BNG Bank aanwezig zijn. 

Periodiek zal de lening met borgstelling worden gereviseerd door BNG Bank en zal een Ken Uw Klant onderzoek worden uitgevoerd.

Meer informatie

Voor vragen kun je je richten tot:

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.