BNG Bank stelt EUR 100 miljoen beschikbaar voor energietransitie

14 oktober 2016

Miljardeninvesteringen mogelijk dankzij samenwerking met NIA, EIB en EZ

BNG Bank stelt in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) een Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF) open. Deze zal in eerste aanleg EUR 100 miljoen aan achtergestelde leningen verstrekken voor energietransitieprojecten die momenteel niet financierbaar zijn door een te kleine inbreng van risicodragend vermogen.

De ETFF, die werd aangekondigd door minister Henk Kamp van Economische Zaken bij publicatie van de Nationale Energieverkenning 2016, richt zich in eerste instantie op projecten op het gebied van aardwarmte, energiebesparing, energieopslag en biomassa. De faciliteit biedt een oplossing voor economisch en technologisch gezonde investeringsprojecten, die nu nog worden geconfronteerd met verschillende financieringsknelpunten zoals lange terugverdientijden, beperkte schaal en onbekendheid van de technologie.

Een aanvulling van 10 procent of meer op het al aanwezige risicodragend vermogen kan voldoende zijn om vreemd vermogen te krijgen van commerciële financiers, waardoor een project wél kan worden gerealiseerd.

De ETFF is schaalbaar en staat ook open voor andere banken. De Europese Investeringsbank heeft interesse getoond om aan de ETFF mee te werken, bijvoorbeeld door cofinanciering of via een garantie. De schaalbaarheid, participatie van andere banken en hefboomwerking door aanvullend vreemd vermogen moeten  miljardeninvesteringen ten behoeve van de energietransitie mogelijk maken.

'BNG Bank is nu al een belangrijke financier van het Energieakkoord. Op basis van haar missie steunt BNG Bank het kabinetsvoornemen om meer te investeren in de Nederlandse economie. De ETFF is één voorbeeld in een reeks van concrete oplossingen die BNG Bank biedt om duurzame groei in Nederland te stimuleren', zegt Carel van Eykelenburg, voorzitter Raad van Bestuur BNG Bank.

Bertholt Leeftink, algemeen directeur a.i. van het NIA, is zeer verheugd met deze samenwerking tussen BNG Bank en het NIA: "Door het bij elkaar brengen van de opgebouwde expertise en ontwikkelkracht van het NIA en het financieringsvermogen van BNG Bank worden door private investeerders en decentrale overheden aangedragen projecten in de sfeer van duurzame energie en energiebesparing beter financierbaar. Dit is een belangrijke eerste stap. Door de aansluiting op het Europese investeringsplan biedt het tevens de Europese Investeringsbank de mogelijkheid mee te financieren."

Wat is de Energietransitie Financieringsfaciliteit?

De Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF) versterkt het door een investeringspromotor ingebrachte eigen vermogen met een achtergestelde lening. De aanvrager dient minimaal 10% van de totale financieringssom aan eigen vermogen in te brengen, als buffer voor de inbreng van achtergestelde en senior leningen. De ervaring bij diverse energietransitieprojecten leert dat er voor het aantrekken van vreemd vermogen om méér risicodragend vermogen in de vorm van aandelen of achtergesteld vermogen wordt gevraagd (30% of meer) en er onvoldoende verstrekkers hiervan zijn. Daardoor komen sommige economisch en technologisch gezonde projecten, ondanks de beschikbaarheid van voldoende vreemd vermogen, niet van de grond. Door via de ETFF het eigen vermogen te verhogen van minimaal 10% naar ten minste 30%, wordt een 'hefboom' gecreëerd, waarmee projecten die voorheen niet financierbaar waren, nu wél gerealiseerd kunnen worden.

Het gaat bij de voorgestelde faciliteit in eerste instantie om projecten op het gebied van aardwarmte, energiebesparing, energieopslag en biomassa. De faciliteit kan binnen deze scope oplossingen bieden voor economisch en technologisch gezonde investeringsprojecten die worden geconfronteerd met verschillende financieringsknelpunten, zoals lange terugverdientijden, (te) beperkte schaal, niet behorend tot de kernactiviteiten van de kernondernemingen, noodzaak tot off-balance financiering en/of clusteraanpak en onbekendheid van technologie. De mogelijkheid bestaat dat een portefeuille van onder de faciliteit verstrekte achtergestelde financieringen zonder overheidsgarantie naar andere investeerders kan worden doorgeplaatst (herfinanciering) door de bundeling van volume of door bewezen track record van gebruikte technologie. In dit geval ontstaat voor BNG Bank ruimte voor financiering van nieuwe projecten (revolverend karakter).

De faciliteit is een voornemen van BNG Bank: voor het aanvullende vreemd vermogen ('senior financiering') bestaat de mogelijkheid andere financiers te betrekken. Voor de ETFF van – in eerste instantie - maximaal EUR 100 miljoen vraagt de BNG Bank een overheidsgarantie en kan gebruik worden gemaakt van een gedeeltelijke garantie van het ministerie van Economische Zaken (EZ).

De openstelling, die voorzien is voor het einde van dit jaar, is afhankelijk van de omstandigheid dat de Europese Commissie geen bezwaren opwerpt tegen de ETFF. Naar verwachting zullen in de nabije toekomst de meeste projecten via het NIA en BNG Bank worden aangedragen. 

Illustratie: Ministerie van Economische Zaken
 

 

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.