Focus op maatschappelijke opgaven leidt tot tastbare resultaten

28 augustus 2017 2:00 - 8:00

HALFJAARCIJFERS 2017

BNG Bank kijkt terug op een goed eerste halfjaar. De bank heeft actief gezocht naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van onder meer duurzaamheid, export en midden- en kleinbedrijf (MKB). Dit heeft geleid tot concrete transacties.

Zo worden via het project 'Boer Kiest Zon' 140.000 zonnepanelen op daken van boerenbedrijven gefinancierd en worden minimaal 8.500 huurwoningen van woningcorporatie Ymere verduurzaamd via een zogenaamde Energy Service Company (ESCo). Kort na afloop van de verslagperiode gaf de Europese Commissie haar fiat voor de Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF), die de bank eind vorig jaar samen met het ministerie van Economische Zaken en het Nederlands Investeringsagentschap aankondigde. De bank stelt in eerste instantie EUR 100 miljoen beschikbaar voor achtergestelde leningen in het kader van de ETFF. Andere opvallende resultaten zijn een eerste herfinancieringstransactie van USD 200 miljoen ter ondersteuning van het overheidsbeleid voor exportfinanciering en de eerste overeenkomst van EUR 25 miljoen ter ondersteuning van het MKB. Met deze transacties geeft de bank invulling aan haar strategie om dichter bij de klant te staan en actief bij te dragen aan maatschappelijke uitdagingen als de verduurzaming van Nederland.

De totale nieuw verstrekte langlopende kredietverlening daalde in de eerste helft van 2017 tot EUR 4,4 miljard (H1 2016: 4,7 miljard). De belangrijkste oorzaak is de relatief lage marktvraag bij woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen. Het hoge marktaandeel van de bank nam ten opzichte van voorgaande jaren licht af, onder meer door toenemende concurrentie van institutionele beleggers. Daarnaast wordt in toenemende mate concurrentie ervaren van initiatieven van de Europese Investeringsbank en het Europese Fonds voor Strategische Investeringen.

Hogere nettowinst

De nettowinst steeg in de verslagperiode met 92% naar EUR 242 miljoen. Het renteresultaat steeg dankzij de lage financieringskosten naar EUR 222 miljoen, een stijging van EUR 31 miljoen ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2016. Het resultaat financiële transacties kwam in de verslagperiode uit op EUR 132 miljoen. Het resultaat financiële transacties is positief beïnvloed, zowel door gerealiseerde als door ongerealiseerde marktwaardeveranderingen, vooral als gevolg van het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank en de stijging van de lange rentetarieven in de verslagperiode.

Solvabiliteit stijgt

De naar risico gewogen solvabiliteit van BNG Bank is in de verslagperiode toegenomen. De Tier 1-ratio van de bank steeg tot 36%. Onder invloed van de stijging van het Tier 1-vermogen en de daling van het balanstotaal is de leverage ratio van de bank ten opzichte van ultimo 2016 met 0,3% toegenomen tot 3,3%. Indien de herwaarderingsreserve en de winst over de verslagperiode, na aftrek van uit te keren dividend, volledig meegeteld zou worden, dan zou de leverage ratio medio 2017 uit zijn gekomen op 3,5%.

Vooruitzichten

Als gevolg van de relatief lage vraag en toegenomen concurrentie, mede naar aanleiding van het huidige monetaire beleid, verwacht BNG Bank dat de omvang van de nieuw te verstrekken langlopende leningen over 2017 lager zal uitkomen dan over 2016.

De verwachte langlopende financieringsbehoefte in de tweede helft van 2017 bedraagt ongeveer EUR 5 miljard. Het beleid blijft gericht op het realiseren van diversificatie naar product, valuta en looptijd. Naar verwachting worden twee nieuwe Socially Responsible Investment obligaties uitgegeven. Met deze uitgiften speelt BNG Bank in op de groeiende vraag naar deze beleggingen en stimuleert de bank verduurzaming bij decentrale overheden en woningcorporaties.

Het renteresultaat over 2017 zal naar verwachting uitkomen binnen een bandbreedte van EUR 420 tot EUR 450 miljoen. Door de volatiliteit op de financiële markten is het niet mogelijk een gefundeerde uitspraak te doen over de ongerealiseerde resultaten binnen het resultaat financiële transacties. Vooral daarom acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst over 2017.

Contactpersonen
Meer informatie

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.