Halfjaarbericht 2015

31 augustus 2015

NETTOWINST EUR 155 MILJOEN

◾Nieuwe langlopende kredietverlening neemt 9% toe

◾Scherpere tarieven voor klanten

◾Nettowinst relatief hoog onder invloed van positieve marktwaardeveranderingen

◾Kapitaalratio's nemen toe

Toename nieuwe langlopende kredietverlening

Het marktaandeel van de bank bij decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen bleef in de verslagperiode hoog. Vooral dankzij de toename van herfinancieringen door decentrale overheden steeg de omvang van de nieuw verstrekte langlopende leningen met 9% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2014 tot EUR 5,1 miljard. De stapeling van overheidsmaatregelen leidt echter tot veel onzekerheid. De kernklanten van BNG Bank blijven daardoor terughoudend met nieuwe investeringen.

Scherpere tarieven voor klanten

De fundingpositie van BNG Bank ten opzichte van vele andere banken verbeterde, omdat de obligaties van de bank zijn opgenomen in het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB). In 2014 kreeg BNG Bank al de status 'promotional lender', wat betekent dat haar obligaties in de hoogste klasse van de liquiditeitsvoorschriften voor banken vallen. In de verslagperiode heeft BNG Bank voor EUR 8,9 miljard langlopende financiering aangetrokken. De bank heeft de gunstige inkoopprijzen vertaald naar scherpere tarieven voor haar klanten.

Nettowinst beïnvloed door volatiliteit financiële markten

De nettowinst is opnieuw sterk beïnvloed door de volatiliteit op de financiële markten, mede veroorzaakt door het opkoopprogramma van de ECB. De effecten hiervan op de marktrente en valutakoersen hebben geleid tot positieve ongerealiseerde marktwaardeveranderingen.

De nettowinst is negatief beïnvloed door bijzondere afwaarderingen van in totaal EUR 68 miljoen, in het bijzonder op een obligatie van de voormalige Oostenrijkse bank Hypo Alpe Adria, onder garantie van de deelstaat Karinthië. De Oostenrijkse toezichthouder is van mening dat obligatiehouders moeten bijdragen aan de afwikkeling. BNG Bank is van mening dat de deelstaat Karinthië contractueel aansprakelijk is voor verliezen op de obligaties in het bezit van de bank. Om de belangen van de bank veilig te stellen en eventuele (juridische) acties voor te bereiden heeft de bank zich aangesloten bij een belangengroep van beleggers.

Kapitaalratio's verder versterkt

Bij een vrijwel stabiel balanstotaal is de solvabiliteit van BNG Bank in de verslagperiode verbeterd. De tier 1-ratio van de bank stijgt naar 25,2%. De leverage ratio neemt toe tot 2,1%. De minimaal verplichte hoogte van de leverage ratio is nog niet vastgesteld. BNG Bank gaat ervan uit door winstinhouding en de uitgifte van een hybride lening te kunnen voldoen aan de verwachte Europese minimumeis van 3% per einde 2017. De uitgifte van deze hybride lening is later dit jaar gepland.

Duurzaamheid

De bank heeft zich de laatste jaren steeds sterker gericht op de financiering van duurzame investeringen. Voorbeelden hiervan zijn investeringen om het energiegebruik van maatschappelijk vastgoed te beperken en om zonnepanelen te installeren op sociale huurwoningen. De bank heeft het voornemen om duurzaamheid de komende jaren een nog grotere rol in haar kredietverlening te laten spelen. De bank wil dit ook doen aan de inkoopkant via uitgifte van een tweede Socially Responsible Investment (SRI) obligatie in 2015.

Personeel legt bankierseed af

Alle medewerkers van de bank hebben in de verslagperiode de eed of belofte financiële sector (bankierseed) afgelegd en het bancaire tuchtrecht onderschreven. Ze deden dit na afloop van discussiebijeenkomsten in kleine kring over integriteit.

Bijdrage Europees resolutiefonds

BNG Bank dient vanaf 2015 bij te dragen aan de opbouw in 10 jaar van het Europese resolutiefonds. De bank houdt rekening met een minimale bijdrage van EUR 10 miljoen in 2015. Daarnaast dient de bank in oktober EUR 36 miljoen af te dragen uit hoofde van de Nederlandse bankenbelasting.

Vooruitzichten 2015

De bank wordt geconfronteerd met toenemende kosten, vooral als gevolg van toenemende rapportageverplichtingen en het toezicht door de ECB. Het renteresultaat over 2015 zal naar verwachting lager uitkomen dan over 2014. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor de politieke, economische en monetaire ontwikkelingen. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2015.

Contactpersonen
Meer informatie

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.