Halfjaarbericht 2020: Kredietverlening blijft in onzekere tijden op hoog niveau

7 september 2020 2:00 - 8.00 uur, Den Haag


  • Ingrijpende gevolgen COVID-19 bij gemeenten en zorginstellingen
  • Langlopende kredietportefeuille stijgt licht
  • Nettowinst EUR 100 miljoen (-21%)
  • Solvabiliteitsratio's blijvend op hoog niveau

Den Haag, 7 september 2020 – Gita Salden, bestuursvoorzitter van BNG Bank: "Van de klantsectoren van BNG Bank vervullen vooral zorginstellingen en gemeenten een belangrijke rol om de gevolgen van de Covid-19-pandemie te beperken. De financiële gevolgen hiervan zijn groot. De nettowinst van BNG Bank over het eerste halfjaar 2020 bedraagt EUR 100 miljoen. De daling van 21% ten opzichte van het eerste halfjaar 2019 is met name veroorzaakt door de herwaardering van de activa onder invloed van de pandemie."

Langlopende kredietportefeuille stijgt licht

De kredietvraag van met name de gemeenten was, mede door de financiële gevolgen van de COVID-19-pandemie, hoger dan verwacht. In de eerste vier maanden bedroeg de omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen ruim EUR 1 miljard per maand. De verkoop van de Enecoaandelen door decentrale overheden heeft in de laatste twee maanden van het eerste halfjaar echter een negatief effect gehad op de kredietverstrekking door de bank, mede door het gebruik van onderling lenen. De omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen kwam in de verslagperiode uit op EUR 5,4 miljard, een daling van EUR 0,8 miljard ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019. De langlopende kredietportefeuille nam ten opzichte van ultimo 2019 met EUR 1,2 miljard toe tot EUR 85,4 miljard. De COVID-19-pandemie heeft forse impact op de zorgsector. Omdat het kabinet en zorgverzekeraars een vangnet hebben ingericht voor de zorgsector, zijn de gevolgen voor BNG Bank vooralsnog beperkt.

Goede toegang tot funding na korte onderbreking

BNG Bank haalde in het eerste halfjaar in totaal EUR 9,8 miljard aan langlopende funding op via uitgifte van obligaties. Aanvankelijk waren de marktomstandigheden gunstig, maar in de eerste weken van maart was de markt voor langlopende funding dicht als gevolg van de wereldwijde uitbraak van het COVID-19-virus. Daarna namen de mogelijkheden weer toe, maar tegen fors gestegen krediet- en liquiditeitsopslagen. BNG Bank heeft in het eerste halfjaar vier benchmarkleningen in EUR en USD uitgegeven met looptijden van respectievelijk 10, 5, 3 en 10 jaar. Tevens neemt BNG Bank deel aan de derde 'Targeted Longer-Term Refinancing Operation' (TLTRO) van de Europese Centrale Bank.

Financiële resultaten

BNG Bank streeft niet naar winstmaximalisatie, maar naar maatschappelijke impact en een redelijk rendement voor de aandeelhoudende overheden. Het renteresultaat van BNG Bank is met EUR 225 miljoen aanzienlijk hoger uitgekomen dan over dezelfde periode in 2019. De nettowinst van BNG Bank over het eerste halfjaar 2020 bedraagt EUR 100 miljoen. Het resultaat financiële transacties is per saldo negatief beïnvloed door herwaarderingen van financiële instrumenten als gevolg van de hogere opslagen voor krediet- en liquiditeitsrisico's. Tevens heeft de bank als gevolg van de sterk verslechterde economische vooruitzichten de voorziening voor verwachte kredietverliezen moeten verhogen. Dit heeft in het eerste halfjaar geleid tot bijzondere waardeverminderingen van EUR 27 miljoen. Ten opzichte van het onderliggende exposure van ongeveer EUR 145 miljard blijft het totaal van de verwachte kredietverliezen laag, wat de hoge kredietwaardigheid van de uitzettingen van BNG Bank weerspiegelt.

Solvabiliteitsratio's op hoog niveau

Het balanstotaal is in vergelijking met ultimo 2019 met EUR 17,3 miljard toegenomen tot EUR 167,0 miljard, vooral als gevolg van de daling van de lange rentetarieven en de keuze van de bank om hogere liquiditeitsbuffers aan te houden in deze periode van crisis. Het eigen vermogen van BNG Bank is in de verslagperiode per saldo nagenoeg gelijk gebleven op EUR 4,9 miljard. De Common Equity Tier 1-ratio en de Tier 1-ratio van BNG Bank bedragen per einde juni 2020 31% respectievelijk 36%.

Vooruitzichten

BNG Bank verwacht mede naar aanleiding van de lage rentetarieven de jaardoelstelling voor nieuwe verstrekte langlopende leningen van EUR 10 miljard te overtreffen. Door de ingrijpende maatschappelijke en financiële gevolgen van de COVID-19-pandemie blijven klanten onzeker. BNG Bank zal blijven doen wat mogelijk is om haar klanten te ondersteunen. De volatiliteit op de financiële markten zal dit jaar als gevolg van de pandemie naar verwachting groot blijven en dat maakt het doen van voorspellingen over het verwachte nettoresultaat 2020 niet verantwoord.


Contactpersonen

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.