Halfjaarcijfers 2018: Toename kredietvraag, veel duurzame initiatieven

27 augustus 2018 2:00 - 8:00 uur

BNG Bank kijkt terug op een goed eerste halfjaar. Om haar klanten in staat te stellen maatschappelijke doelstellingen te realiseren, heeft de bank diverse initiatieven genomen op het gebied van onder meer het klimaat en exportfinanciering. De omvang van nieuw verstrekte langlopende kredieten was 30% hoger dan in de eerste helft van 2017.

Duurzaamheid is een speerpunt in de dienstverlening van BNG Bank. De bank blijft een belangrijke financier van de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, waarbij decentrale overheden, woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen zo veel mogelijk worden ontzorgd. De bank heeft inmiddels meer dan 500.000 zonnepanelen gefinancierd, alsmede diverse projecten op het gebied van windenergie, biomassa, bio-energie, geothermie en warmtenetten. Via de in 2017 door de bank gelanceerde Maatschappelijk Vastgoed Scan hebben klanten inmiddels meer dan 3 miljoen m² maatschappelijk vastgoed in kaart gebracht om te verduurzamen.

In het afgelopen half jaar heeft de bank samen met verzekeraar NN EUR 300 miljoen beschikbaar gesteld om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen via het bedrijf Bewust Investeren. Recent werd de eerste lening verstrekt onder de Energietransitie Financieringsfaciliteit, een regeling die in 2017 in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is opgezet om investeringen in 'onvolwassen' deelmarkten binnen de energietransitie te stimuleren. De bank heeft het afgelopen half jaar tevens leningen verstrekt voor uiteenlopende maatschappelijke initiatieven als het BNG Duurzaamheidsfonds, 'Energiesponsoring' via het bedrijf Softs, snel internet voor landelijke gebieden in Friesland en exportfinanciering.

De omvang van nieuw verstrekte langlopende kredieten bedroeg in de eerste helft van 2018 EUR 5,8 miljard, een stijging van EUR 1,4 miljard ten opzichte van de EUR 4,4 miljard in de eerste helft van 2017. Met name de kredietvraag van decentrale overheden was hoger. De bank heeft in de verslagperiode EUR 9,3 miljard (eerste helft 2017: EUR 9,9 miljard) aan langlopende financiering aangetrokken. Dit betrof onder meer de uitgifte van vijf benchmarkleningen - in euro's en Amerikaanse dollars - in omvang variërend van 500 miljoen tot 2,5 miljard. De bank kon daarbij profiteren van aantrekkelijke marktomstandigheden.

Lagere nettowinst, renteresultaat stabiel

Het eerste halfjaar van 2018 bedroeg de nettowinst EUR 207 miljoen, een daling van EUR 35 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar 2017. De belangrijkste oorzaak van deze daling is een lagere bijdrage van de ongerealiseerde marktwaardeveranderingen in het resultaat financiële transacties, dat uitkwam op EUR 85 miljoen positief (eerste helft 2017: EUR 132 miljoen positief). Evenals in 2017 is het positieve resultaat financiële transacties vooral het gevolg van de effecten van het opkoopprogramma van de ECB op de financiële markten. Het renteresultaat is met EUR 220 miljoen nagenoeg gelijk aan het resultaat over het eerste halfjaar 2017. Evenals in 2017 is het renteresultaat positief beïnvloed door de gunstige tarieven voor nieuw aangetrokken financiering.

Solvabiliteitsratio's hoger

Het balanstotaal is in de eerste helft van 2018 met EUR 4,1 miljard toegenomen tot EUR 144,1 miljard. Op 1 januari 2018 is de nieuwe accounting standaard (IFRS 9) voor financiële instrumenten van kracht geworden. De impact op het vermogen is uitgekomen op EUR 266 miljoen negatief, waarvan EUR 33 miljoen door de toename van de debiteurenvoorziening. De post kredieten nam in de verslagperiode met EUR 1,7 miljard af tot EUR 84,3 miljard, vooral door herclassificatie naar aanleiding van de overgang naar IFRS 9 van EUR 1,4 miljard aan rentedragende waardepapieren van klanten naar de post rentedragende waardepapieren tegen geamortiseerde kostprijs. De stijging van het balanstotaal wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door de ruimere liquiditeitspositie van de bank bij de ECB.

In vergelijking met de IFRS 9 openingsbalans is het eigen vermogen van BNG Bank in de verslagperiode met EUR 0,2 miljard toegenomen tot EUR 4,9 miljard. Deze toename wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de nettowinst in de eerste helft van 2018. De naar risico gewogen solvabiliteit is in de verslagperiode verder toegenomen. De Tier 1-ratio steeg naar 38%. De leverage ratio nam ten opzichte van ultimo 2017 toe van 3,5% tot 3,6%. De stijging van 0,1% is vooral het gevolg van de toevoeging van de ingehouden winst 2017 aan het Tier 1-vermogen van de bank.

Vooruitzichten

BNG Bank verwacht dat de omvang van nieuwe verstrekte langlopende leningen groter zal zijn dan de EUR 9,5 miljard in 2017, vooral als gevolg van de grotere vraag van de decentrale overheden. De verwachte toename van de vraag vanuit de corporatiesector blijft nog achter. Ondanks de grote behoefte aan nieuwe woningen blijven woningcorporaties terughoudend met nieuwe investeringen. Het renteresultaat zal in 2018 naar verwachting uitkomen binnen een bandbreedte van EUR 430 miljoen tot EUR 460 miljoen. Een betrouwbare uitspraak over de ongerealiseerde resultaten binnen het resultaat financiële transacties is niet te geven als gevolg van de onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten. Daarom acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2018.

Statutaire naam met ingang van 27 augustus: BNG Bank N.V.

Relevante wetswijzigingen en de Nederlandse Corporate Governance Code zijn voor BNG Bank aanleiding geweest om de statuten te actualiseren en moderniseren. Bij die gelegenheid is met ingang van 27 augustus 2018 de naam 'BNG Bank N.V.' nu ook in de statuten vastgelegd als vervanging van de statutaire naam 'N.V. Bank Nederlandse Gemeenten'.

U vindt het volledige halfjaarbericht 2018 op www.bngbank.nl.

Contactpersonen

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.