Inzet op CO₂e-reductie loont: BNG ziet uitstoot van klanten dalen

16 april 2024

De scope 1 en 2 emissies[1] van de klanten in de kredietportefeuille van BNG zijn in 2022[2] in absolute zin met 9,5% gedaald ten opzichte van 2021. In vergelijking met het referentiejaar 2018 is de daling 21,8%. BNG ondersteunt haar klanten met financiering om hun klimaatdoelen te behalen voor de omslag naar een CO2e-neutrale samenleving en zet hier met haar Klimaatplan Going Green actief op in. De doelstelling van BNG van tenminste 25% reductie in 2025 ten aanzien van de scope 1 en 2 emissies afkomstig van de kredietportefeuille lijkt nu binnen bereik.

‘Een hoopvolle ontwikkeling, noemt Freya van der Kroef, hoofd Strategie & Sustainability bij BNG, de daling in emissies. Gedreven door maatschappelijke impact trekt BNG voor het terugdringen van de CO₂e-uitstoot gezamenlijk op met de grootste vier sectoren waarin de bank actief is: woningcorporaties, gemeenten, zorg en onderwijs. Van der Kroef: ‘We zien een toename van de duurzaamheidsambities in de publieke sector, maar we zien bij onze klanten ook uitdagingen in de realisatie: waar emissies afkomstig van het vastgoed van gemeenten in lijn liggen met het Klimaatakkoord van Parijs, is het voor de zorginstellingen in onze klantportefeuille niet vanzelfsprekend dat ze in 2030 aan het beoogde emissieniveau zullen voldoen. Het is positief dat een groot deel van deze klanten de Green Deal Duurzame Zorg heeft ondertekend en zich daarmee committeert aan verduurzaming van de zorg. Met vernieuwende financieringsoplossingen kan BNG innovatieve projecten mogelijk maken die bijdragen aan het terugdringen van de CO₂e-uitstoot van onze klanten. Daar zien we de komende jaren onze toegevoegde waarde.’

Carbon Risk Real Estate Monitor basis voor doelstellingen

Om inzicht te krijgen in hoe hoog de CO₂e-emissies binnen haar vier grootste klantgroepen zouden mogen zijn om in lijn te zijn met het Parijsakkoord, maakt BNG gebruik van de reductiepaden van de Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM). De emissies afkomstig van de grootste klantgroep van BNG, woningcorporaties, liggen nog iets boven de benodigde emissies per m² om in lijn te zijn met het 1,5˚C-scenario. ‘Aangezien woningcorporaties de helft van onze kredietportefeuille omvatten zetten we  ons onverminderd in om de jaarlijkse reductie van de CO2e-emissies binnen deze klantgroep te helpen vergroten’, aldus Van der Kroef. Ondanks de grote isolatieopgave van het onderwijsvastgoed blijft de uitstoot van onderwijsinstellingen onder het beoogde reductiepad. Deze uitkomst is niet geheel te verklaren. BNG gaat dit komend jaar nader onderzoeken.

Duurzaamheid verankerd in relatiemanagement. 

Duurzaamheid is sinds 2023 een vast onderdeel in de klantgesprekken. In 2024 is BNG gestart met het analyseren van in hoeverre reductieplannen van haar klanten in lijn zijn met hun sectordoelstellingen. Zo kan BNG gericht klanten ondersteunen en stimuleren om hun doelen te bereiken.

Positieve bijdrage aan milieu met BNG-pand

BNG wil volledige verantwoordelijkheid nemen voor de voetafdruk van de eigen bedrijfsvoering.
Het energieverbruik in het kantoorpand en de mobiliteit zijn daarin de belangrijkste
emissiebronnen. De emissies afkomstig van het bedrijfspand van BNG liggen ruimschoots in lijn met het 1,5˚C-scenario. BNG gaat nog een stap verder en vernieuwt momenteel haar kantoorpand, dat straks actief bijdraagt aan het milieu. Het gebouw, waarvan oplevering voorzien is in 2025, zal zelf energie opwekken, water bufferen, fungeren als grondstoffenbank, de bodem verbeteren en biodiversiteit vergroten. De emissies veroorzaakt door BNG leaseauto’s zijn in 2023 met 27% gedaald ten opzichte van 2022. 

Lees de voortgangsrapportage 2023 van het Klimaatplan Going Green hier

 

Klimaatplan 2023 kaft[1] Scope 1: directe CO₂e-emissies veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie van de klanten van BNG. Scope 2: indirecte CO₂e-emissies in de bedrijfsvoering van BNG-klanten door inkoop van elektriciteit, warmte en koeling. De scope 1 en 2 emissies van deze klanten betreffen op dit moment 36% van de totaal berekende absolute emissies van de klanten. De overige 64% betreft hoofdzakelijk scope 3 emissies binnen de gemeenten in de kredietportefeuille. De scope 3 emissies van de klanten zijn op dit moment nog niet opgenomen in de reductiedoelstellingen voor 2025 en 2030.

[2] Vanwege de beschikbaarheid van gegevens is het meest recente jaar waarvoor BNG de gefinancierde emissies kan presenteren 2022. De gefinancierde emissies zijn berekend voor 90% van de kredietportefeuille. Voor de overige portefeuilles op de balans heeft BNG nog geen emissies in kaart gebracht.

Contactpersonen
Meer informatie

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.