Jaarcijfers 2018: BNG Bank steunt energietransitie met krediet en kennis

18 maart 2019 1:00 - 8.00 uur

BNG Bank heeft een succesvol jaar achter de rug. ‘Ik ben tevreden omdat we onze missie waarmaken om een betrokken partner te zijn voor een duurzamer Nederland. Klanten kunnen hun maatschappelijke doelstellingen realiseren dankzij onze kredietverlening tegen aantrekkelijke voorwaarden, onze kennis en expertise en nieuwe financieringsoplossingen als het BNG Duurzaamheidsfonds’, zegt bestuursvoorzitter Gita Salden.

De omvang van de nieuw verstrekte langlopende kredieten is in 2018 met EUR 2,1 miljard gestegen naar EUR 11,6 miljard. De nettowinst over 2018 bedraagt EUR 337 miljoen. De bank stelt voor het dividendpercentage te verhogen naar 50% (2017: 37,5%).

De forse toename van de kredietverlening in 2018 is vooral te danken aan toenemende investeringen door decentrale overheden en woningcorporaties, onder meer in woningbouw en verduurzaming van bestaand vastgoed. Het tekort aan middenhuurwoningen in Nederland is nijpend. BNG Bank heeft mee mogen werken aan verlichting van dit probleem in Limburg door middel van een op maat gesneden financiering. De kredietverlening aan de zorgsector is licht gestegen, vooral door herfinanciering van bestaande leningen aan grote ziekenhuizen.

Ook de kredietverlening ten behoeve van duurzame energie is gestegen. De bank participeerde onder meer in de financiering van het windpark Borssele III/IV op de Noordzee, dat vanaf 2021 ruim 800.000 huishoudens gaat voorzien van duurzame elektriciteit. De bank financierde ook projecten ten behoeve van bio-energie, aardwarmte en zonne-energie. De kredietverlening aan infrastructurele projecten zoals snelwegen, snel internet en warmtenetten nam ook toe. Ten dele betreft het hier nieuwe technologie. De bank vindt de acceptatie van het inherente risico hiervan, binnen grenzen, in het belang van de versnelling van de verduurzaming van Nederland en de realisatie van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord.

Met de start van het BNG Duurzaamheidsfonds komt de bank tegemoet aan de groeiende kredietvraag van zakelijke initiatiefnemers voor lokale duurzame projecten. Inmiddels zijn de eerste leningen verstrekt, onder meer ten behoeve van de installatie van laadpalen voor elektrische auto’s. De bank heeft in samenwerking met de Nederlandse overheid ook herfinancieringsovereenkomsten in het kader van de exportkredietgarantieregeling (EKG) gesloten.

Om de toenemende kredietverstrekking mogelijk te maken heeft BNG Bank een bedrag van EUR 18,4 miljard aan langlopende financiering opgenomen (2017: EUR 17,7 miljard). De bank plaatste onder meer benchmarkleningen in euro’s en Amerikaanse dollars, variërend in omvang van 500 miljoen tot 2,5 miljard. Bij internationale beleggers zijn tevens duurzame obligaties geplaatst ter financiering van hernieuwbare energie en van de duurzaamste gemeenten en woningcorporaties. In totaal heeft de bank sinds 2014 duurzame obligaties ter waarde van EUR 5,3 miljard geplaatst.

Renteresultaat stabiel, lagere nettowinst

BNG Bank heeft over het verslagjaar 2018 een nettowinst behaald van EUR 337 miljoen (2017: EUR 393 miljoen). De belangrijkste oorzaak van de lagere winst ten opzichte van 2017 is de daling van het resultaat financiële transacties naar EUR 112 miljoen positief (2017: EUR 181 miljoen positief). Het resultaat financiële transacties is sterk afhankelijk van marktomstandigheden en het monetaire beleid van de ECB. Aangezien BNG Bank haar uitzettingen normaliter tot einde looptijd op de balans houdt, zal het overgrote deel van dit resultaat ongerealiseerd blijven. Het renteresultaat over 2018, de kern van het resultaat, is met EUR 434 miljoen nagenoeg gelijk aan het renteresultaat over 2017. Ook in 2018 is het renteresultaat positief beïnvloed door de gunstige tarieven voor nieuw aangetrokken financiering.

Solvabiliteitsratio’s stijgen

Het eigen vermogen van BNG Bank is in het verslagjaar met EUR 0,3 miljard toegenomen tot EUR 5,0 miljard, met name door de ontwikkeling van de nettowinst. De solvabiliteitsratio’s zijn toegenomen, vooral als gevolg van de toevoeging van de ingehouden winst 2017 aan het Tier 1-vermogen van de bank. De Common Equity Tier 1-ratio en de Tier 1-ratio zijn in 2018 gestegen tot 32%, respectievelijk 38%. De leverage ratio van de bank is ten opzichte van ultimo 2017 met 0,3 procentpunt toegenomen tot 3,8%. De bank voldoet daarmee ruimschoots aan de interne en externe eisen aan het eigen vermogen.

Dividendpercentage omhoog

De positieve ontwikkeling van de leverage ratio is aanleiding voor BNG Bank om voor te stellen de pay-out te verhogen van 37,5% naar 50%. Na aftrek van de uitkering van dividend aan verschaffers van hybride kapitaal is een bedrag van EUR 318 miljoen (2017: EUR 375 miljoen) beschikbaar voor aandeelhouders. Het voorstel om 50% van dit bedrag uit te keren komt neer op een dividendbedrag van EUR 159 miljoen (2017: EUR 141 miljoen). Het restant wordt toegevoegd aan de reserves. Het dividend bedraagt dan EUR 2,85 per aandeel van nominaal EUR 2,50 (2017: EUR 2,53 dividend).

Vooruitzichten 2019

BNG Bank verwacht in 2019 toenemende investeringen door woningcorporaties in nieuwe woningen en een toename van duurzaamheidsinvesteringen, zoals die in hernieuwbare energie. Deze ontwikkelingen zullen de kredietvraag van onze klanten positief beïnvloeden. Het renteresultaat zal naar verwachting uitkomen binnen een bandbreedte van EUR 410 tot EUR 450 miljoen. Gegeven de afhankelijkheid van marktomstandigheden is een betrouwbare prognose over het resultaat financiële transacties niet te geven. De bank acht het daarom niet verantwoord een uitspraak te doen over de nettowinst 2019.

Het volledige jaarverslag van BNG Bank wordt gepubliceerd op 29 maart 2019.

Den Haag, 18 maart 2019, 8.00 uur

Contactpersonen

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.