Nettowinst 2016: EUR 369 miljoen

13 maart 2017 1:00 - 08:00

  • Toekenning duurzaamheidsrating
  • Terughoudendheid bij klanten
  • Hogere nettowinst (+63%)
  • Leverage ratio: vereiste niveau bereikt
  • Dividendvoorstel: EUR 91 miljoen

BNG Bank kijkt tevreden terug op het jaar 2016. De nettowinst is in 2016 fors gestegen. De bank heeft haar in 2015 aangescherpte strategie verder ingevuld door zich met nieuwe producten zoals de Energietransitie Financieringsfaciliteit nog sterker te richten op de klant en op verduurzaming van haar balans.

Toekenning duurzaamheidsrating

BNG Bank heeft in 2016 twee duurzame obligaties uitgegeven ten behoeve van balansfinanciering van respectievelijk de meest duurzame woningcorporaties en gemeenten. Sinds 2014 zijn vier duurzame obligaties geplaatst ter waarde van EUR 2,7 miljard, waarmee BNG Bank op dit terrein behoort tot de kopgroep in de Nederlandse bankensector. De portefeuille van duurzame projectfinancieringen is eind 2016 gegroeid tot bijna EUR 1 miljard. In het verslagjaar heeft Oekom Research, een toonaangevend ratingbureau op het gebied van duurzaamheid, de rating C 'prime' toegekend aan BNG Bank. Dit houdt in dat Oekom de aandelen en obligaties van de bank beschouwt als duurzame belegging, onder meer dankzij het sterke maatschappelijke karakter van de kredieten, de initiatieven op het gebied van financiering van duurzame investeringen en het personeelsbeleid. Oekom gaf deze kwalificatie nog vóór de Energietransitie Financieringsfaciliteit van EUR 100 miljoen, die de bank eind 2016 heeft opengesteld in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en het Nederlands Investeringsagentschap.

Terughoudendheid bij klanten

Onder invloed van onzekerheid over hun toekomstige inkomsten en verplichtingen zijn de kernklanten van de bank relatief terughoudend met nieuwe investeringen. Het Rijk heeft een groot aantal taken gedecentraliseerd naar gemeenten, omdat deze de burger effectief en efficiënt kunnen bedienen. Mede daardoor is de afhankelijkheid van inkomsten vanuit het Rijk en het gemeentefonds toegenomen. Het afgelopen jaar was sprake van een verbetering van de financiële positie van woningcorporaties. De beleidsmaatregelen die zijn ingezet naar aanleiding van de verhuurdersheffing hebben hun effect, maar hebben geleid tot minder investeringen in zowel nieuwbouw als bestaand bezit. De zorgsector kenmerkt zich als een complex krachtenveld met een hoge mate van regeldruk. Het Rijk heeft zich deels teruggetrokken uit deze sector en belegt financiële risico's zoveel mogelijk bij de partijen zelf. Onder invloed van deze ontwikkelingen daalde de kredietvraag, maar dankzij een onverminderd hoog marktaandeel van BNG Bank is het afgelopen jaar EUR 10,2 miljard aan langlopende kredieten verstrekt.

Hogere nettowinst

De nettowinst van BNG Bank over 2016 is uitgekomen op EUR 369 miljoen, een stijging van 63% ten opzichte van de EUR 226 miljoen over 2015. Deze ontwikkeling is positief beïnvloed door incidentele factoren. Het renteresultaat stond ook in 2016 nog onder druk van de historisch lage rentetarieven en de, uit hoofde van risicobeleid, terughoudende rentepositie van de bank. Het resultaat financiële transacties is uitgekomen op EUR 118 miljoen positief door gerealiseerde verkoopresultaten (EUR 62 miljoen) en ongerealiseerde marktwaardeveranderingen (EUR 56 miljoen). Met de verkoop aan a.s.r. van de aandelen BNG Vermogensbeheer en enkele participaties in een beleggingsfonds is een verkoopresultaat van EUR 34 miljoen gerealiseerd. BNG Bank heeft daarnaast in 2016 het voorstel geaccepteerd tot volledige afwikkeling van de in 2015 met EUR 63 miljoen afgewaardeerde vordering op HETA. Na aftrek van juridische kosten leverde dit een positief resultaat op van ruim EUR 39 miljoen in 2016. De geconsolideerde bedrijfslasten zijn met EUR 1 miljoen gedaald tot EUR 66 miljoen, vooral dankzij de weggevallen kosten van BNG Vermogensbeheer. De kosten voor toezicht, informatietechnologie en personeel blijven een stijgende lijn vertonen. Grote inspanningen blijven nodig om te kunnen voldoen aan de snel veranderende wet- en regelgeving en de uitgebreide rapportagevereisten die hieruit voortvloeien. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2017.

Leverage ratio: vereiste niveau bereikt

De naar risico gewogen solvabiliteit van BNG Bank is in de verslagperiode verder toegenomen. De Tier 1-ratio van de bank steeg tot 32% per eind 2016. De leverage ratio van de bank is toegenomen van 2,6% tot 3,0%, de voorgestelde minimumnorm voor deze ratio per 1 januari 2018. Indien de gehele herwaarderingsreserve en de ingehouden winst over 2016 worden meegeteld, bedraagt de leverage ratio bijna 3,3%. De sterke kapitaalpositie van de bank is bevestigd door de bevredigende uitkomst van de stresstest voor Europese systeemrelevante banken in juli 2016.

Dividendvoorstel: EUR 91 miljoen

Over het jaar 2016 EUR is 365 miljoen beschikbaar voor uitkering van dividend aan aandeelhouders en voor toevoeging aan reserves. Voorgesteld wordt om conform beleid 25% van dit bedrag uit te keren. Dit komt neer op een dividendbedrag van EUR 91 miljoen (2015: EUR 57 miljoen).

Het volledige jaarverslag van BNG Bank wordt gepubliceerd op vrijdag 21 april.

Contactpersonen
Meer informatie

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.