Nettowinst BNG Bank EUR 226 miljoen

7 maart 2016

  • Nieuwe langlopende kredietverlening stijgt 22% 
  • Scherpere tarieven voor klanten 
  • Nettowinst hoger dan in 2014 ondanks bijzondere afwaardering 
  • Dividendvoorstel: 25% (EUR 57 miljoen) 
  • Leverage ratio neemt toe, mede dankzij plaatsing hybride kapitaal 
  • Toenemende lastendruk door Europees toezicht 

De Raad van Bestuur van BNG Bank kijkt tevreden terug op het jaar 2015. Hoewel kernklanten terughoudend zijn met nieuwe investeringen, nam de kredietverlening toe. De strategische doelstellingen op gebied van rendement en marktaandeel zijn gerealiseerd en mede dankzij een toename van de nettowinst en de plaatsing van hybride kapitaal verstevigde de bank haar eigen vermogen en balans. BNG Bank handhaaft haar missie om te allen tijde te voorzien in goedkope financiering voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.

Nieuwe langlopende kredietverlening stijgt 22%

De omvang van de nieuw verstrekte langlopende leningen steeg met 22% ten opzichte van 2014 tot EUR 11,2 miljard. Het marktaandeel van BNG Bank bij decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen, de kernklanten van de bank, was in 2015 onverminderd hoog. De stapeling van overheidsmaatregelen leidt tot veel onzekerheid, waardoor de kernklanten van de bank over het algemeen terughoudend zijn met nieuwe investeringen. Het hogere kredietvolume heeft dan ook vooral betrekking op herfinanciering van bestaande schulden van de klanten.

Scherpere tarieven voor klanten

In het verslagjaar is de fundingpositie van BNG Bank verbeterd, mede doordat de obligaties van de bank zijn opgenomen in het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB). BNG Bank heeft in 2015 voor EUR 17,7 miljard langlopende financiering aangetrokken. De bank heeft de gunstige inkoopprijzen vertaald naar scherpere tarieven voor haar klanten.

Nettowinst hoger dan in 2014 ondanks bijzondere afwaardering

De nettowinst bedroeg EUR 226 miljoen (2014: EUR 126 miljoen). De nettowinst is opnieuw sterk beïnvloed door de volatiliteit op de financiële markten, mede veroorzaakt door het opkoopprogramma van de ECB. De effecten hiervan op de marktrente en verkoopresultaten hebben geleid tot een positief resultaat financiële transacties van EUR 16 miljoen. In 2014 was het resultaat financiële transacties nog sterk negatief door ongerealiseerde negatieve marktwaardeveranderingen.

De nettowinst is negatief beïnvloed door bijzondere afwaarderingen van in totaal EUR 72 miljoen, waarvan EUR 63 miljoen betrekking heeft op ongerealiseerde afwaarderingen op obligaties van de voormalige Oostenrijkse bank Hypo Alpe Adria, inmiddels bekend onder de naam HETA. De obligaties zijn gegarandeerd door de deelstaat Karinthië, maar de Oostenrijkse toezichthouder is van mening dat obligatiehouders moeten bijdragen aan de afwikkeling. BNG Bank is van mening dat de deelstaat Karinthië contractueel verplicht is om de rente en aflossingen op deze lening te voldoen. Om de belangen van de bank veilig te stellen heeft de bank zich aangesloten bij een belangengroep van beleggers.

Dividendvoorstel: 25% (EUR 57 miljoen)

Aan de aandeelhouders wordt voorgesteld om 25% van de winst na belasting uit te keren. Dit komt neer op een dividendbedrag van bijna EUR 57 miljoen.

Leverage ratio neemt toe, mede dankzij plaatsing hybride kapitaal

BNG Bank werd eind 2015 door DNB aangemerkt als nationaal systeemrelevante bank. Daardoor dient de bank als aanvulling op het minimaal vereiste kapitaal een systeemrelevantiebuffer aan te houden van 1% van de naar risico gewogen activa. Deze extra buffer wordt gefaseerd ingevoerd over de komende 4 jaar. De bank voldoet nu al ruimschoots aan de hogere eis.

Voor andere systeemrelevante banken in Nederland geldt eveneens een aanvullende eis ten aanzien van de leverage ratio, bovenop de verwachte Europese minimumeis van 3% vanaf 2018. Voor BNG Bank is deze aanvullende eis niet van toepassing vanwege haar lage risicoprofiel. Mede dankzij de plaatsing van EUR 424 miljoen hybride kapitaal bij bestaande aandeelhouders, neemt de leverage ratio toe van 2,0% tot 2,6% per eind 2015. Indien de gehele herwaarderingsreserve en de ingehouden winst over 2015 wordt meegeteld, conform de definitie die vanaf 2018 van kracht is, bedraagt de leverage ratio 2,9%. De bank gaat ervan uit door winstinhouding over de jaren 2016 en 2017 te kunnen voldoen aan de verwachte Europese minimumeis van 3%.

Toenemende lastendruk door Europees toezicht

De lastendruk als gevolg van Europees toezicht blijft toenemen. De operationele bedrijfslasten waren met EUR 67 miljoen gelijk aan die in 2014, maar zullen de komende jaren naar verwachting groeien door de toenemende toezichtkosten en de investeringen in personeel en systemen om te kunnen blijven voldoen aan de wet- en regelgeving. BNG Bank dient vanaf 2015 ook bij te dragen aan de opbouw van het Europese resolutiefonds. De bank heeft in 2015 een bijdrage geleverd van ruim EUR 9 miljoen. Daarnaast is ruim EUR 37 miljoen afgedragen aan Nederlandse bankenbelasting.

Herijking strategie: betrokken partner voor klanten, duurzamer profiel

Op basis van uitgebreide discussies met medewerkers, management en commissarissen heeft de bank geconcludeerd dat ze haar positie als bankier van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang onverkort zal handhaven. Wel kan de ruimte die deze strategie biedt beter worden benut. De bank wil uitdrukkelijker een betrokken partner zijn en naar haar klanten in een proactievere rol komen. De bank wil zich explicieter profileren ten aanzien van duurzaamheid, richting klanten met name rond de thema's Energieakkoord en 'social return', richting beleggers met Socially Responsible Investment Bonds (SRI Bonds) en intern met een verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering. In 2015 heeft de bank in het kader van het 'Global Reporting Initiative' voor het eerst gerapporteerd conform de GRI G4 comprehensive approach. Op de jaarlijkse Transparantiebenchmark, waar de transparantie van bedrijven wordt vergeleken, was BNG Bank de vierde financiële instelling van Nederland.

Vooruitzichten 2016

De omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen ligt in 2016 naar verwachting in lijn met die van het voorgaande jaar. Mede onder invloed van aanhoudende lage lange rentetarieven en de terughoudende rentepositie van de bank zal het renteresultaat in 2016 naar verwachting lager uitkomen dan over het verslagjaar. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor politieke, economische en monetaire ontwikkelingen.

Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2016.

Het volledige jaarverslag van BNG Bank wordt gepubliceerd op vrijdag 22 april.

 

Contactpersonen

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.