Besluit begroting en verantwoording: verbonden partijen

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Stb. 2003, 27) (het "Besluit") schrijft voor dat provincies en gemeenten in een aantal paragrafen bij de begroting en de jaarrekening gegevens over verbonden partijen moeten opnemen. BNG Bank is voor de genoemde instellingen een verbonden partij wanneer zij een financieel belang hebben in BNG Bank.

Handreiking

De op te nemen gegevens worden nader aangeduid in de artikelen 15, 36 en 69 van het Besluit. Hieronder geeft BNG Bank haar aandeelhouders artikelsgewijs een handreiking ten behoeve van hun verantwoording, voor zover het hun belang in BNG Bank betreft.

Artikel 15

a. De visie op de verbonden partij in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting

b. De beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Gelet op de wijze waarop BNG Bank het openbaar belang behartigt (zie hieronder bij artikel 69, sub b), ligt het voor de hand dat de aandeelhouder zijn aandelenbezit in BNG Bank ziet als een duurzame belegging.

Artikel 36

a. Kapitaalverstrekkingen

Het aantal aandelen à EUR 2,50 van de individuele aandeelhouders is te vinden in het overzicht van aandeelhouders en aan hen uit te keren dividendbedragen (pdf).

b. Leningen

De informatie over dit punt kan door de aandeelhouders in eigen bronnen worden gevonden.

Artikel 69

a. Naam en vestigingsplaats

BNG Bank N.V., Den Haag

b. Het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd

BNG Bank is er voor het publieke domein en het publieke belang. De purpose van BNG Bank is: Gedreven door maatschappelijke impact. Bij BNG Bank draait het niet om zoveel mogelijk winst, maar om maximale maatschappelijke impact. Dat is de drijfveer van BNG Bank.


Toelichting: het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.

De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van EUR 2,50).

c. Veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente onderscheidenlijk provincie in de verbonden partij heeft

Gedurende het begrotingsjaar hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de belangen van aandeelhouders in BNG Bank. (Hierbij is het gevolg van een eventuele gemeentelijke samenvoeging buiten beschouwing gelaten.)

d. Het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar

Eigen vermogen per

Eigen vermogen per

Vreemd vermogen per

Vreemd vermogen per

Achtergestelde schulden per

Achtergestelde schulden per

01-01-2022

31-12-2022

01-01-2022

31-12-2022

01-01-2022

31-12-2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

5.062 miljoen

4.615 miljoen

143.995 miljoen

107.459 miljoen

36 miljoen

38 miljoen

 

e. Het resultaat van de verbonden partij

Over 2022 realiseerde BNG Bank een nettowinst na belastingen van EUR 300 miljoen (2021: EUR 236 miljoen).

De hoogte van de nettowinst is met onzekerheden omgeven, omdat de bank geen voorspelling kan doen over de ontwikkeling van de ongerealiseerde marktwaardeveranderingen. Een betrouwbare schatting van de nettowinst voor 2022 kan de bank daarom niet maken.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.