Besluit begroting en verantwoording: verbonden partijen

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Stb. 2019, 46) (het "Besluit") schrijft voor dat provincies en gemeenten in een aantal paragrafen bij de begroting en de jaarrekening gegevens over verbonden partijen moeten opnemen. BNG Bank is voor de genoemde instellingen een verbonden partij wanneer zij een financieel belang hebben in BNG Bank.

Handreiking

De op te nemen gegevens worden nader aangeduid in de artikelen 15 en 36 van het Besluit. Hieronder geeft BNG Bank haar aandeelhouders artikelsgewijs een handreiking ten behoeve van hun verantwoording, voor zover het hun belang in BNG Bank betreft.

Artikel 15

1. De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat ten minste:

a. De visie op de verbonden partij in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting

Gelet op de wijze waarop BNG Bank het openbaar belang behartigt, ligt het voor de hand dat de aandeelhouder zijn aandelenbezit in BNG Bank ziet als een duurzame belegging.

b. De lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in:

1°.gemeenschappelijke regelingen;
2°.vennootschappen en coöperaties;
3°.stichtingen en verenigingen, en,
4°.overige verbonden partijen;

c. De lijst van verbonden partijen.

2. In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen:

a. De wijze waarop de provincie onderscheidenlijk de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt;

BNG Bank is er voor het publieke domein en het publieke belang. De purpose van BNG Bank is: Gedreven door maatschappelijke impact. Bij BNG Bank draait het niet om zoveel mogelijk winst, maar om maximale maatschappelijke impact. Dat is de drijfveer van BNG Bank.

Toelichting: het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, en het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.

De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van EUR 2,50).

b. Het belang dat de provincie onderscheidenlijk de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar;

Gedurende het begrotingsjaar hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de belangen van aandeelhouders in BNG Bank. (Hierbij is het gevolg van een eventuele gemeentelijke samenvoeging buiten beschouwing gelaten.)

c. De verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;

  Eigen vermogen  Vreemd vermogen Achtergestelde schulden
 01-01-2023 4.615 miljoen 107.459 miljoen 38 miljoen
 31-12-2023 4.721 miljoen 110.819 miljoen 18 miljoen

d. De verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar;

Over 2023 realiseerde BNG Bank een nettowinst na belastingen van EUR 254 miljoen (2022: EUR 300 miljoen).

De hoogte van de nettowinst is met onzekerheden omgeven, omdat de bank geen voorspelling kan doen over de ontwikkeling van de ongerealiseerde marktwaardeveranderingen. Een betrouwbare schatting van de nettowinst voor 2024 kan de bank daarom niet maken.

e. De eventuele risico’s, als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de verbonden partij voor de financiële positie van de provincie onderscheidenlijk gemeente.

Artikel 36

a. Kapitaalverstrekkingen

Het aantal aandelen à EUR 2,50 van de individuele aandeelhouders is te vinden in het overzicht van aandeelhouders en aan hen uit te keren dividendbedragen (pdf).

b. Leningen

De informatie over dit punt kan door de aandeelhouders in eigen bronnen worden gevonden.  

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.