Veelgestelde vragen Maatschappelijke Pas

Vanaf eind oktober 2023 bieden we gemeenten een prepaid dienstverlening aan; de Maatschappelijke pas. Deze pas wordt gebruikt om leefgeld uit te betalen aan dak- en thuislozen, schuldhulpcliënten, hervestigers en vluchtelingen (zoals Oekraïners), die tijdelijk geen toegang hebben tot een betaalrekening. Hieronder vindt u de vragen en antwoorden over deze nieuwe dienst.

Toelichting doeleinde Maatschappelijke Pas

Wat is de doelgroep omschrijving voor de Maatschappelijke Pas? 
De Maatschappelijke Pas wordt ingezet vanuit maatschappelijke noodzaak om de relaties van BNG Bank te ondersteunen, zodat zij geldmiddelen voor o.a. leefgeld kunnen verstrekken aan kwetsbare personen. Het betreft hier personen, die tijdelijk geen toegang hebben tot een basisbetaalrekening volgens het Convenant Basis Bankrekening. *)

Onder de doelgroep worden de volgende categorieën onderscheiden:
  • Dak- en thuislozen; natuurlijke personen die geen vaste en veilige plek hebben om te wonen. Ze kunnen geen gebruik maken van een eigen huis of woning en hebben vaak geen stabiel dak boven hun hoofd.
  • Schuldhulpcliënten; natuurlijke personen die in een traject komen of reeds zijn waarbij de persoon wordt geholpen en begeleid in het aflossen van de financiële schulden. (Onder deze groep worden ook personen bedoeld welke in het voortraject van de schuldhulpverlening zijn)
  • Hervestigers/vluchtelingen, dit zijn natuurlijke personen die het verzoek doen tot een initiatief om hervestiging en/of opvang in Nederland vanuit een ander land dan het land waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Onder deze doelgroep worden ook ‘ongedocumenteerden’ bedoeld. Ongedocumenteerden zijn natuurlijke personen die zich in Nederland bevinden zonder de vereiste juridische documentatie of verblijfsstatus. Het betreft hier niet asielzoekers die via het C.O.A. worden bediend.
*) Ter verduidelijking natuurlijke personen, waarvan de betaalrekening is geblokkeerd door de bank (bijvoorbeeld door fraude) moeten altijd een beroep doen op het bankenconvenant en dit met de rekening houdende bank afstemmen. Voor een overbrugging kan deze dienstverlening tijdelijk worden ingezet om het uitbetalen van leefgeld.
Mag de pas gebruikt worden voor transactiehandelingen die buiten deze doelgroep vallen?
De Maatschappelijke Pas mag alleen worden ingezet voor zakelijke transacties voor nood- en leefgeld aan de beschreven doelgroepen. Andere bestedingen buiten het genoemde doeleinde zijn niet toegestaan. De financiële dienst valt onder strikte regelgevingen. Alleen onder deze voorwaarden kan BNG Bank deze dienst voor het maatschappelijke doel inzetten.
Kan worden afgeweken van het gebruik van contactloos toepassing?
Het contactloos gebruik is standaard geïntegreerd in de functionaliteit van de Maatschappelijke Pas. Dit is geen optionele functie.

Toelichting aanvraagprocedure voor de Maatschappelijke Pas

Waarom wordt er een collegebesluit en een verklaring van uitvoering gevraagd in de Samenwerkingsovereenkomst (SOK)?
Voor elke privaatrechtelijke handeling is een collegebesluit noodzakelijk.
Kan ik een ander besluitdocument dan het collegebesluit gebruiken?
Bij voorkeur verzoeken wij u een collegebesluit te nemen. Soms is een mandateringsbesluit van kracht. Vaak is het lastig te beoordelen of het aangaan van deze overeenkomst binnen het mandaat valt. Wij wijzen u erop dat ook hier geldt dat de gemandateerde een besluit moet nemen. Tevens hebben wij een aanstellingsbesluit + kopie geldig ID-bewijs van de gemandateerde nodig.
Moet ik het collegebesluit meesturen met de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) en het bestelformulier?
Ja, de verwijzing naar het collegebesluit is onderdeel van de SOK. De SOK is rechtsgeldig ondertekend wanneer het collegebesluitnummer is ingevuld. Zowel het collegebesluit als de overeenkomst kunt u in combinatie met het bestelformulier via Mijn BNG Bank uploaden.
Wat moet er in een collegebesluit staan?
Het collegebesluit is vormvrij, maar in ieder geval vermeldt u dat het college besluit tot het aangaan van de overeenkomst met referentienummer . N.B. Daarmee verklaart u tevens dat binnen uw organisatie de door BNG Bank gewenste uitvoeringsprocedure wordt geborgd (zie algemene bepalingen, bijlage 2).
Wat moet er in de jaarlijkse verklaring staan?
De interne/externe jaarlijkse verklaring geeft blijk dat uw organisatie de uitvoeringsprocedure (zie algemene bepalingen, bijlage 2) als zodanig het afgelopen periode heeft uitgevoerd.
In paragraaf 10.4 van de SOK wordt gesproken over verwerkerpersoonsgegevens, wat moet ik hier invullen?
Het betreft hier de verantwoordelijkheid over het vastleggen van persoonsgegevens van de pashouder en de gekoppelde pas. Deze persoonsgegevens zijn onderhevig aan de AVG-regelgeving en zullen in het persoonsregistratiesysteem moeten worden vastgelegd. Dit registratie systeem wordt door een externe leverancier onderhouden of in een intern systeem worden vastgelegd. U kunt dit aangegeven in de overeenkomst naam verwerker externe partij of geen gebruik van een verwerker. Ook vult u het e-mailadres in van de data privacy functionaris/ afdeling, zodat bij mogelijke datalekken een snelle informatievoorziening conform AVG kan worden geborgd.
Hoe leg ik o.a. de identificatie, naam woonplaats van pashouder vast?
Deze persoonsgegevens legt u vast in uw eigen administratie. De Pasmodule in BNG Betalingsverkeer is hier niet voor geschikt.
Waar kan ik meer informatie vinden over het uitvoeren van de sanctiewet?
Is het bestelformulier ook digitaal te ondertekenen?
Momenteel is het alleen beschikbaar als pdf en te downloaden via deze link. Het handgetekende formulier inscannen en vervolgens uploaden via Mijn BNG Bank.
Vervalt de huidige overeenkomt automatisch?
Het nieuwe contract welke per 1 september ingaat wordt gezien ter vervanging ( zie ook artikel 4.11 van de Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Pas) van het huidige contract. In verband met de overbrugging voor de omzetting oude pas voor de nieuwe pas, geldt dat het huidige contract tot 1 december 2023 beschikbaar blijft. Per 1 december zal het contract en de ‘oude’ gekoppelde passen worden gedeactiveerd door BNG Bank. Vanaf deze datum zijn de passen niet meer bruikbaar en vervalt daarmee het contract. Per 1 december zal de huidige overeenkomst definitief worden beëindigd.

Toelichting implementatie Maatschappelijke Pas

Wat is de uitlevertermijn van de passen?
Vanaf september na ontvangst van de ondertekende overeenkomst en het bestelformulier worden de passen binnen 3 tot 5 dagen aan u uitgeleverd.
Hoeveel rekeningen zijn nodig voor de kaart administratie?
Om een strikte scheiding met het reguliere betalingsverkeer te realiseren, is er een kaartrekening voor het opwaarderen van de individuele kaarten nodig. In de nieuwe situaties is ook een vaste BNG Bank tegenrekening nodig voor de bestedingsruimte van de realtime opwaarderingen, of afwaarderingen, verevening van incidenten en boekingsverschillen. Standaard wordt de BNG Bank hoofdrekening van de organisatie gebruikt als vaste tegenrekening, indien dit andere rekening moet zijn kunt u dit aangeven bij klantenservice. Ook is het mogelijk een aparte rekening voor de doorbelasting van transactiekosten te registreren, dit geeft u aan in het bestelformulier.
Wanneer kan de toegang tot de kaartrekening worden verkregen?
Na inzending van de getekende overeenkomst i.c.m. collegebesluit en het bestelformulier, wordt het rekeningnummer aan uw organisatie bevestigd. Dit rekeningnummer kan door twee beheerders in BNG Betalingsverkeer aan de bevoegde gebruikers worden toegevoegd. (Indien u geen twee beheerders heeft kunt u dit doen d.m.v. het PAF formulier)
Op welke manier worden de kosten van de pas na het eerste jaar doorbelast?
Elke actieve pas wordt na het eerste jaar doorbelast voor EUR 1,25 per maand. De doorbelasting wordt beëindigd zodra de pas wordt gedeactiveerd.
Is de integratie met Allegro-Credit en Go4it geintegreerd met de nieuwe betaaloplossing?
Beide leveranciers zijn door BNG Bank voorzien van de specificaties. Zij zullen tijdig, voor de startdatum in september, de update op gaan leveren.
Kan ik, naast het realtime opwaarderen in Mijn BNG Bank, ook vanuit mijn boekhoudsysteem de individuele passen opwaarderen?
Vanuit het financieel systeem kunt u door middel van een SEPA-betaalbestand de opwaardering automatisch laten uitvoeren. In het SEPA-bestand dient u hiervoor in het omschrijvingsveld een specifieke omschrijving mee te geven.
Het omschrijvingsveld begint altijd met: KAARTNR -spatie- kaartnummer.
Omschrijvingsvoorbeeld: KAARTNR 673192400vvvvvvvvvd
Als het omschrijvingsveld op deze wijze is gevuld maakt BNG Bank ook automatisch een opwaarderingsrecord aan voor de kaart. In de aangekondigde handleiding, welke wordt verwacht in augustus/september, wordt dit ook toegelicht.
Zijn de transactiebestanden, de zogenaamde Flomut bestanden, dagelijks beschikbaar?
De Flomut bestanden worden dagelijks beschikbaar gesteld via een te downloaden csv-bestand in de Pasmodule in BNG Betalingsverkeer.
Kan ik saldo overboeken van een pas in de oude omgeving naar een nieuwe pas in de nieuwe omgeving?
Nee, de processen zijn strikt gescheiden. Eerst waardeert u de pas af in de oude omgeving. Vervolgens valt het saldo vrij op de bankrekening. Separaat kunt u in de nieuwe omgeving de Maatschappelijke pas realtime opwaarderen. Dit zijn dus twee verschillende handelingen.
Kan ik in de nieuwe omgeving saldo overboeken van de ene pas naar andere pas?
Nee, de processen zijn strikt gescheiden. Eerst waardeert u de pas af. Vervolgens valt het saldo vrij op de vaste tegenrekening. Vervolgens kan u een nieuwe pas realtime opwaarderen.
Is het mogelijk een pincode van een pas te resetten?
Nee, indien de pincode niet meer bekend is zal er een nieuwe pas moeten worden uitgegeven. De 'oude' pas zal vervolgens eerst afgewaardeerd en vervolgens beëindigd/ gedeactiveerd moeten worden. Vervolgens kan u een nieuwe pas realtime opwaarderen.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.