BNG Cultuurfonds

Standaard Euro incasso

Met de standaard Euro incasso kunt u binnen het gehele eurogebied incasseren of worden geïncasseerd. De standaard Euro incasso is een overboeking vanaf uw betaalrekening waarbij de begunstigde de betaalopdracht verstrekt. De machtiging wordt op papier of via een digitale Incassomachtiging geregeld tussen betaler en begunstigde.

Voorschriften: 

Gebruik van IBAN en BIC

Voor elke debiteur is de IBAN verplicht en de BIC optioneel. BNG Bank verrijkt alle IBANs zelfstandig met de juiste BIC. Indien u een foutieve NL-BIC meegeeft in een batch zullen wij de waarde negeren en de juiste BIC toevoegen.

MACHTIGING: fysiek formulier

U kunt een machtigingsformulier zelf ontwerpen of u kunt gebruik maken van het voorbeeld dat door de Nederlandse Betaalvereniging is gemaakt. Bij een eigen ontwerp dienen minimaal de volgende gegevens op het formulier te staan:

 • In de titel moet de term Euro incasso staan en de melding doorlopend of eenmalig
 • Naam, adres en woonplaats van de incassant
 • Incassant ID; unieke incassant code, te ontvangen van de bank
 • Kenmerk van de machtiging; unieke code door incassant toe te kennen aan elke debiteur
 • Standaard toestemmingstekst afhankelijk van het type machtiging (eenmalig of doorlopend). Zie voorbeeld machtiging van de Nederlandse Betaalvereniging
 • Naam, adres en woonplaats van de debiteur 
 • IBAN van de debiteur (BIC optioneel) 
 • Plaats en datum ondertekening
 • Handtekening van de debiteur 

In verband met de vertrouwelijkheid van de gegevens adviseren wij een geadresseerde retourenvelop mee te sturen aan de debiteur.

Een machtiging dient apart overeengekomen te worden en mag geen onlosmakelijk onderdeel (subparagraaf) uitmaken van een contract. Indien u 36 maanden geen gebruik maakt van een machtiging vervalt de geldigheid.

Digitale incassomachtiging

Via het product (digitaal) incassomachtigen is het mogelijk om geheel digitaal een geldige machtiging te verkrijgen. Via uw eigen website (of een mail) kiest de debiteur voor het product 'digitaal Incassomachtigen'. Vervolgens komt de debiteur, net als bij iDeal, terecht in de internet(mobiel)bankieren omgeving van de eigen bank en gaat hij/zij akkoord met de getoonde machtiging. Als incassant ontvangt u als bewijs een XML-bericht dat u net als de fysieke machtiging moet bewaren en tonen in geval van een dispuut. Ga voor meer informatie naar de productpagina.

Machtigingsvormen

De Euro incasso kent een doorlopende incasso en een eenmalige incasso. Bij de aanlevering kunt u tevens aangeven of het een 'First', 'Recurrent', 'One-off' of 'final' aanlevering betreft. Sinds november 2016 controleren banken niet meer op het gebruik van deze code. Wij adviseren bij een doorlopende machtiging altijd 'Recurrent' mee te geven en bij een eenmalige machtiging 'One-off'.

Wijzigen van gegevens in een machtiging

Wanneer bepaalde gegevens wijzigen, moet u op de voorgeschreven wijze in de Implementation Guidelines de oude en nieuwe gegevens vermelden. Dit geldt bij wijziging van:

 • Incassant ID 
 • Kenmerk van de machtiging
 • IBAN van de debiteur

batchformaat

BNG Bank accepteert het XML formaat (PAIN008.001.02) zoals dit door de Nederlandse Betaalvereniging is beschreven. Een batch mag maximaal 100.000 posten bevatten. Een bestand kan opgebouwd zijn uit meerdere batches. Het is niet toegestaan/mogelijk om meerdere incassovarianten (eenmalige en doorlopende) in 1 batch (Payment Infomation block) samen te voegen. Meerdere verschillende batches als 'multibatch' samenvoegen in 1 bestand is wel mogelijk.

Aanlever- en verwerkingstijden

De Euro incasso kent de volgende tijdlijnen:   

Datum settlement - 14 werkdagen: crediteur informeert de debiteur
Datum settlement - 2 werkdagen tot 23.00 uur: aanlevering en ondertekening door de crediteur
Datum settlement - 1 werkdagen tot 10.00 uur: laatste annuleringsmogelijkheid op postniveau
Datum settlement: bij- en afschrijving van de incasso-opdracht bij de crediteur en debiteur
Datum settlement +5 werkdagen: laatste storneringsmogelijkheid voor de bank van de debiteur 
Datum settlement +56 dagen: laatste storneringsmogelijkheid voor de debiteur
Datum settlement +13 maanden: laatste betwistingsmogelijkheid voor de debiteur (melding ongeldige incasso)
Datum settlement +36 maanden: machtigingen die 36 maanden niet zijn gebruikt worden ongeldig

Annulering van incasso's 

Tot 10.00 uur, 1 werkdag voorafgaand aan de aangegeven verwerkingsdatum, is het mogelijk via onze afdeling Klantenservice posten uit een getekende Euro incassobatch in te trekken. Wij zullen deze verzoeken op basis van best effort verwerken. U kunt voor postannuleringen van ingezonden SEPA incassobatches gebruik maken van het formulier postannuleringen.

Terugboeken en weigeren van opdrachten

Een Euro incasso kan voor settlement geweigerd worden door de (bank van de) debiteur of na settlement teruggeboekt worden. Aan de hand van de meegegeven reason code, kunt u zien wat de reden is van de weigering/terugboeking.

Boeken van opdrachten in de rekening-courant

BNG Bank crediteert altijd de gehele batch op de settlementdatum en debiteert individueel op de  settlementdatum de geweigerde posten. Teruggeboekte incasso's worden geboekt op de dag van ontvangst. Het verschil tussen geweigerde boekingen en terugboekingen wordt weergegeven met een specifieke boekingscode of transactiecode. Deze staat in tag 61 van de MT940 en MT940S en in het daarvoor aangewezen veld in de camt.053. 

Rente- of kostenvergoeding bij terugboekingen

De valutadatum van terugboeking dient bij een debiteur altijd gelijk te zijn aan de settlementdatum. De debetbank mag hiervoor rentecompensatie in rekening brengen bij de creditbank. Daarnaast mag een bank in sommige situaties administratiekosten rekenen. Met name bij buitenlandse banken is dit gebruikelijk. Binnen Nederland worden geen administratiekosten gerekend. BNG Bank berekent de betaalde rente en/of kosten als creditbank door aan de incassant. De rente/kosten worden afzonderlijk van de oorspronkelijke transactie geboekt.

Integriteitskenmerk

BNG Bank berekent bij het importeren van elke batch een integriteitskenmerk (hash). Het kenmerk is vergelijkbaar met de som rekeningnummers, hetgeen SEPA niet kent. Indien uw financieel systeem dezelfde waarde berekent, heeft u de garantie dat de batch na de export uit het financieel systeem en voor de import in BNG Betalingsverkeer niet is aangepast.

Wij hanteren de SHA256 waarde als default. U kunt de controle uitvoeren op basis van een optische vergelijking of u kunt ervoor kiezen de laatste 5 posities verplicht in te geven in BNG Betalingsverkeer, zodat BNG Bank de controle geautomatiseerd voor u uitvoert.

Rechtstreekse aanlevering aan Equensworldline

Het is mogelijk om standaard SEPA incasso's via Corporate Payments Services rechtstreeks aan equensWorldline aan te leveren. Dit betreft met name de incasso's die via servicebureaus worden verwerkt. Voor deze dienstverlening dient u een aanvullende overeenkomst aan te gaan.

Overstapservice

Op de Euro incasso is de Nederlandse overstapservice van toepassing. Euro incasso's worden gedurende 13 maanden automatisch omgebogen naar de nieuwe bank. Als u een incassobatch inleest in ons systeem controleren en melden wij direct of er IBAN in de overstapservice zitten. U kunt ook op een later moment (bijvoorbeeld 1 keer per week of maand een overzicht opvragen en/of downloaden van alle IBANs die zich in de Overstapservice bevinden. Op basis van deze informatie past u uw eigen administratie aan.    

Consumenten beschermende maatregelen

Indien een rekeninghouder zeker wil zijn dat een incassant geen geld incasseert van zijn/haar rekening bestaat de mogelijkheid om een rekening geheel of selectief voor een bepaalde incassant te blokkeren voor incasso. Aanvullend hebben consumenten de mogelijkheid om een rekening selectief open te zetten. Dit betekent dat een consument expliciet alle incassanten vastlegt die mogen incasseren van zijn/haar rekening. In deze 'goedkeuringslijst' kunnen extra beperkingen vastgelegd worden als een incassofrequentie, maximum bedrag, incassantID's en kenmerk machtigingen. De 'goedkeuringslijst' wordt niet actief gepromoot door banken en incassanten en wordt dan ook door weinig consumenten toegepast. 

Indien een incasso wordt afgekeurd door een consumenten beschermende maatregel wordt dit teruggemeld onder de reasoncode SL01. In dit geval adviseren wij u om contact te zoeken met de consument. 

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.