Halfjaarbericht 2019

HOGERE KREDIETVRAAG STUWT OMZET BNG BANK

• Eerste gebruikers met digitaal klantportaal ‘Mijn BNG Bank’ gestart
• Langlopende kredietverlening +7% naar EUR 6,2 miljard
• Nettowinst EUR 128 miljoen (-38%)
• Solvabiliteitsratio’s stabiel op hoog niveau

"Wij zijn succesvol als onze klanten hun maatschappelijke doelstellingen kunnen realiseren. Dát is onze missie", zegt Gita Salden, bestuursvoorzitter van BNG Bank. "We kijken terug op een goed halfjaar waarin we tegen scherpe tarieven aan de groeiende kredietvraag hebben kunnen voldoen. Met deze financiering ondersteunen we onze klanten om hun duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Het rapporteren over de klimaatimpact van onze financieringen en het formuleren van actieplannen die bijdragen aan een vermindering van de uitstoot van CO2 is een strategisch speerpunt, net als het proactief inspelen op klantbehoeftes en optimale klantbediening door verdere digitalisering van processen. Zo maakt de eerste groep klanten nu gebruik van het digitaal klantportaal 'Mijn BNG Bank'." 

Hogere omzet in eerste halfjaar

De kredietvraag van de klanten van BNG Bank neemt toe. De omvang van nieuw verstrekte langlopende kredieten bedroeg in de eerste helft van 2019 EUR 6,2 miljard, een stijging van 7% ten opzichte van de eerste helft van 2018 (5,8 miljard). Opvallend is de bovengemiddelde vraag naar langlopende leningen, tot soms 50 jaar. De langlopende kredietportefeuille steeg ten opzichte van ultimo 2018 met EUR 1,1 miljard tot EUR 82,7 miljard.

Belangrijkste klanten van de bank zijn decentrale overheden en instellingen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur. De vraag vanuit decentrale overheden was hoger dan verwacht, mede veroorzaakt door de hogere uitgaven in het sociale domein. Daarnaast investeren gemeenten in verduurzaming, klimaatadaptatie en vernieuwing en onderhoud van maatschappelijk vastgoed. De gemeente Utrecht koos BNG Bank recent, als tweede van de vier grootste gemeenten, als huisbankier voor de komende tien jaar.

De kredietverlening aan woningcorporaties ontwikkelde zich conform verwachting, resulterend in een beperkte stijging van de kredietportefeuille. De kredietverlening aan de zorgsector, ten behoeve van zowel nieuwbouw als herfinanciering, steeg fors. Het afgelopen halfjaar verstrekte de bank onder meer grote leningen aan ziekenhuizen in Groningen, Noord-Holland en Zeeland.

In de verslagperiode investeerde de bank in diverse vormen van hernieuwbare energie, waaronder biovergisting en windenergie. BNG Bank ondertekende als één van de grootste financiers van de energietransitie het commitment van de financiële sector om bij te dragen aan de uitvoering van het nationale klimaatakkoord.

In maart heeft kredietbeoordelaar Fitch Ratings de rating van BNG Bank verhoogd van 'AA+' naar 'AAA' met stabiel vooruitzicht. Hiermee zijn de drie externe ratings van de bank weer gelijk aan die van de Nederlandse staat.

Om haar kredietverlening te dekken heeft de bank voor EUR 10,2 miljard langlopende financiering aangetrokken bij internationale beleggers (eerste helft 2018: EUR 9,3 miljard). Dit betrof onder meer vijf benchmarkleningen in euro's en Amerikaanse dollars.

Renteresultaat en nettowinst lager

BNG Bank streeft niet naar winstmaximalisatie, maar naar maatschappelijke impact en een redelijk rendement voor de aandeelhouders. De nettowinst over het eerste halfjaar van 2019 bedraagt EUR 128 miljoen (-38%). Belangrijkste factoren voor de daling van EUR 79 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar 2018 zijn een lager resultaat financiële transacties en een lager renteresultaat – beide als gevolg van de gedaalde rentetarieven - alsmede hogere voorzieningen. Het renteresultaat over het eerste halfjaar is ten opzichte van dezelfde periode in 2018 met EUR 20 miljoen afgenomen tot EUR 200 miljoen. Het resultaat financiële transacties is per saldo uitgekomen op EUR 21 miljoen positief, een daling van EUR 64 miljoen ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2018.

Solvabiliteitsratio's stabiel, hogere leverage ratio verwacht

De Common Equity Tier 1-ratio en de Tier 1-ratio van de bank bleven nagenoeg onveranderd op 32% respectievelijk 38%. Door de toename van het balanstotaal daalde de leverage ratio van de bank ten opzichte van ultimo 2018 naar 3,4%. In mei zijn de aanpassingen van de Europese regelgeving inzake kapitaalvereisten gepubliceerd. De belangrijkste wijziging voor BNG bank is dat promotional loans uitgesloten mogen worden van de berekening van de leverage ratio. Hierdoor zal vanaf medio 2021 de leverage ratio van de bank naar verwachting minimaal verdubbelen.

Vooruitzichten

BNG Bank verwacht de jaardoelstelling voor nieuwe verstrekte langlopende leningen van EUR 10,9 miljard te overtreffen door de grote vraag van decentrale overheden. De totale langlopende financieringsbehoefte in 2019 komt naar verwachting uit op ruim EUR 17 miljard. Het renteresultaat zal in 2019 naar verwachting uitkomen binnen een bandbreedte van EUR 400 tot EUR 440 miljoen. Een betrouwbare uitspraak over de ongerealiseerde resultaten binnen het resultaat financiële transacties is niet te geven als gevolg van de volatiliteit op de financiële markten. Daarom acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2019.

Den Haag, 9 september 2019, 8.00 uur.

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.