BNG Cultuurfonds

Halfjaarcijfers 2010

Den Haag, 31 augustus 2010

BNG handhaaft winstniveau op EUR 110 miljoen

BNG blijft stabiel op koers, ondanks de aanhoudende turbulentie op de financiële markten. De nettowinst van BNG over het eerste halfjaar 2010 komt uit op EUR 110 miljoen (2009: EUR 114 miljoen). De nettowinst wordt positief beïnvloed door een hoger renteresultaat en een incidenteel belastingvoordeel. Het ongerealiseerde resultaat financiële transacties is in de verslagperiode negatief, vooral als gevolg van de crisissfeer rondom de zuidelijke eurolanden in het tweede kwartaal.

De omvang van de nieuw verstrekte langlopende kredietverlening neemt ten opzichte van het eerste halfjaar 2009 met EUR 4,2 miljard toe tot EUR 7,3 miljard. De klanten profiteerden van de uitzonderlijke lage rentestanden, vooral in het zeer lange segment. De korte kredietverlening blijft vrijwel op hetzelfde niveau. De gemiddelde kortlopende uitzettingen aan klanten zijn in vergelijking met het tweede halfjaar 2009 met slechts EUR 0,1 miljard afgenomen tot EUR 5,7 miljard.

BNG heeft in het eerste halfjaar van 2010 EUR 9,6 miljard langlopende financiering aangetrokken (2009: EUR 7,6 miljard). De gewogen gemiddelde looptijd van de totale langlopende financiering steeg ten opzichte van geheel 2009 met 2,3 jaar tot 7,0 jaar. Door de grote omvang en de relatief lange looptijden van de funding is het liquiditeitsprofiel van BNG in de verslagperiode verder verbeterd.

Het renteresultaat over het eerste halfjaar van 2010 bedraagt EUR 202 miljoen (2009: EUR 175 miljoen). Belangrijke oorzaken van de stijging zijn de toegenomen omvang van de langlopende kredietportefeuille en de aanhoudend steile rentecurve.

BNG is in 2010 in overleg met de Belastingdienst overgegaan op het gebruik van IFRSwaarderingen voor financiële instrumenten bij de bepaling van de fiscale aangiften. Dit gebeurt met terugwerkende kracht tot en met 2005 en heeft een incidenteel positief effect op de belastinglast van EUR 10 miljoen.

Het resultaat financiële transacties komt in de verslagperiode uit op EUR 54 miljoen negatief (2009: EUR 23 miljoen negatief). Dit komt vooral door een ongerealiseerde last van per saldo EUR 43 miljoen (2009: EUR 20 miljoen negatief) op door de bank aangehouden rentedragende waardepapieren en gestructureerde leningen. Oorzaak is de onrust op de kapitaalmarkten als gevolg van de financieringsproblemen van de overheden in de zuidelijke eurolanden. De kredietwaardigheid van de onderliggende portefeuille is nog altijd hoog. De toekomstige kasstromen staan niet ter discussie.

De vooruitzichten voor het tweede halfjaar kunnen niet los worden gezien van de huidige onzekere marktomstandigheden en de effecten daarvan op het vertrouwen in en tempo van het economische herstel. Gegeven het nog fragiele economische herstel, de verhoogde volatiliteit van resultaten en alle overige onzekerheden, acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2010.

Aandeelhouders van BNG zijn uitsluitend Nederlandse overheden. Klanten van de bank zijn overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. BNG biedt financiële diensten op maat zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering, elektronisch bankieren, uitzetting van gelden en vermogensbeheer. Ook participeert de bank in publiek-private samenwerking (PPS).

/ / / / / / / / / /

Voor nadere informatie:

BNG Aart Rietveld, woordvoerder BNG
Postbus 30305
2500 GH DEN HAAG

Relevante link

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.