Klimaatplan – Going Green

Niet eerder stond onze samenleving voor zo’n grote maatschappelijke uitdaging als het reduceren van de CO₂e-emissies. BNG Bank wil graag bijdragen aan deze transitie en heeft daarom eind 2022 het Klimaatplan ‘Going Green’ gepresenteerd. Daarin schetsten we hoe we de komende jaren werken aan de realisatie van onze doelstellingen voor emissiereductie. De voortgang hierop wordt jaarlijks gemeten.

Onze doelstellingen

In ons Klimaatplan - Going Green (pdf, 13,8 MB) hebben wij onze langetermijndoelstelling gepresenteerd: in 2050 willen we binnen onze waardeketen netto-nul emissies uitstoten. 
De uitstoot van CO₂e-emissies als gevolg van onze kredietverlening is de grootste categorie binnen onze waardeketen. Daarom hebben wij separate doelstellingen voor de middellange termijn geformuleerd voor de scope 1 en 2 emissies afkomstig van onze kredietportefeuille. Onze reductiedoelstellingen zijn:

  • in 2025 zijn de scope 1 en 2 emissies van de klanten in onze kredietportefeuille minimaal 25% gedaald, afgezet tegen ons referentiejaar 2018. 
  • in 2030 zijn de scope 1 en 2 emissies van de klanten in onze kredietportefeuille minimaal 43% gedaald, afgezet tegen ons referentiejaar 2018. Dit komt overeen met de doelstelling uit het Nederlandse Klimaatakkoord: een daling van de CO₂e-emissies in 2030 met 55% vergeleken met 1990.
  • in 2050 zijn alle emissies van de bank en onze klanten teruggebracht naar netto-nul.

 

 

Hoe meten we?

Sinds 2018 berekent BNG Bank met behulp van de PCAF-methode de CO₂e-emissies van onze klanten en de eigen organisatie. 
Inmiddels zijn wij in staat om voor 90% van onze kredietportefeuille de hieraan verbonden gefinancierde emissies te berekenen. 

Om te kunnen sturen op onze doelstellingen maken wij voor onze vier grootste sectoren gebruik van reductiepaden voor de  emissies gerelateerd aan het vastgoed van onze klanten. Met de reductiepaden van de Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) brengen we in beeld hoe hoog de CO₂e-uitstoot van onze klanten de komende jaren mag zijn. Deze reductiepaden zijn wetenschappelijk onderbouwd en gespecificeerd naar de verschillende EU-landen en de verschillende soorten vastgoed.

Zo kunnen we per sector monitoren en sturen.

Hoe gaan we dit bereiken?

BNG Bank heeft duidelijke acties benoemd op sectorniveau voor 2023 tot en met 2025. Voor elke sector hebben we beschreven welke acties we van onze klanten verwachten om de CO₂e-emissies terug te dringen. We gaan daarover in gesprek met onze klanten en willen weten welke klimaatdoelstellingen de klant heeft. Vervolgens ondersteunen en motiveren we de klant om hun doelen te bereiken. 

Heeft een klant nog geen verduurzamingsdoelstellingen, dan moet in de toekomst elke nieuwe financieringsaanvraag voor vastgoed van 5 miljoen euro of meer zijn voorzien van een plan waaruit blijkt dat de investering in lijn is met het 1,5°C-scenario.

Onze voortgang

Elk jaar meten we de voortgang van de acties die we hebben geformuleerd, bepalen we eventuele nieuwe acties en stellen we bij waar nodig. 

Uit onze Voortgangsrapportage 2023 blijkt dat:

  • de emissies van de klanten in onze kredietportefeuille in 2022 met 9,5% gedaald ten opzichte van 2021. In vergelijking met ons referentiejaar 2018 is de daling 21,8%. Onze doelstelling van 25% reductie in CO2e-emissies in 2025 lijkt hiermee binnen bereik.
  • als wij deze jaarlijkse daling in emissies kunnen doorzetten, lijkt onze doelstelling van 43% reductie in 2030 haalbaar.  

Meer weten over de voortgang? Lees de voortgangsrapportage 2023.

Emissies van BNG Bank zelf?

De meeste impact in de emissiereductie wordt gemaakt door onze klanten. Maar wij vinden het belangrijk om het goede voorbeeld te geven en onze volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de voetafdruk van onze eigen bedrijfsvoering. De emissies van BNG Bank zelf zitten voornamelijk in het energieverbruik van het eigen kantoorpand en in onze mobiliteit. Door de jaren heen zijn tal van energiebesparende maatregelen genomen. Zo voorzien wij via zonnepanelen voor een deel in onze eigen elektriciteit.
In 2024 wordt ons kantoorpand aan de Koninginnegracht grootschalig gerenoveerd. Hierbij zal verdere verduurzaming plaatsvinden. Ook is het onze ambitie om onze emissies afkomstig van onze mobiliteit verder aan te scherpen.
 

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.