PCAF-rapport 2020: CO₂-uitstoot klanten BNG Bank gedaald

25 maart 2021

De CO₂-uitstoot van klanten van BNG Bank is in het rapportagejaar 2020 gedaald, onder meer dankzij de verduurzaming van sociale huurwoningen. Dat blijkt uit het PCAF-rapport 2020 waarin inzicht wordt gegeven in de broeikasgasemissies van de kredietportefeuille van BNG Bank.

BNG Bank heeft zich in 2019 samen met vrijwel de hele Nederlandse financiële sector gecommitteerd aan het verminderen van CO2-emissies. Eén van de onderdelen hiervan is een jaarlijkse meting van de gevolgen van kredietverlening op klimaatverandering. Hiervoor sluit BNG Bank aan bij de breed gedragen methodiek van PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials), die voor BNG Bank verder is ontwikkeld door het wetenschappelijke bureau Het PON & Telos, verbonden aan de Universiteit van Tilburg.

Uit de rapportage blijkt dat de CO2-uitstoot van de kredietportefeuille in rapportagejaar 2020 (kalenderjaar 2019) is gedaald met 122 kiloton, terwijl zowel de kredietportefeuille als het percentage van de portefeuille waarvan de CO2-uitstoot wordt gemeten, is gegroeid. De emissies per miljoen euro daalde met bijna 8%.

De verduurzaming van sociale huurwoningen is één van de belangrijke oorzaken voor de daling. Bij gemeenten en andere decentrale overheden doet de daling zich vooral voor bij de aankoop van goederen en diensten. Bij wijze van voorbeeld is Het PON & Telos dieper ingegaan op de behaalde reductie van CO2-uitstoot dankzij de nieuwe biovergister van de Friese afvalverwerker Omrin.

De bruto CO2-emissie van BNG Bank zélf daalde in 2020 met 42% tot 221 ton. Als gevolg van de corona-pandemie zijn er vrijwel geen zakelijke vluchten gemaakt en daalde de hoeveelheid verbruikte brandstoffen van het leasewagenpark. De bank heeft voor 300 ton CO2 aan compenserende maatregelen getroffen, waardoor de netto CO2-footprint negatief is.

In 2022 zal de bank actieplannen presenteren om, in lijn met het Klimaatakkoord, een verdergaande reductie van broeikasgassen te realiseren.  Dit past bij de ambitie van BNG Bank om als partner van de publieke sector bij te dragen aan duurzame steden en gemeenschappen teneinde nog meer maatschappelijke impact te realiseren.

In 2020 heeft BNG Bank haar strategie aangescherpt. Op basis van haar purpose ‘gedreven door maatschappelijke impact’ kiest de bank ervoor om zich exclusief te richten op de publieke sector. Daarbij ligt de focus op vier Sustainable Development Goals (SDG’s) waarmee de bank samen met publieke klanten het verschil wil maken:
- goede gezondheid en welzijn (SDG 3)
- kwaliteitsonderwijs (SDG 4)
- betaalbare duurzame energie (SDG 7)
- duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)

Contactpersonen

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.