Halfjaarbericht 2021: Kredietverlening BNG Bank op koers

6 september 2021

  • Op koers met strategie ‘Ons Kompas Naar Impact’
  • Langlopende kredietportefeuille stabiel op EUR 86,1 miljard
  • Renteresultaat stijgt met EUR 3 miljoen naar EUR 228 miljoen
  • Nettowinst EUR 187 miljoen
  • Resterend dividend over 2019 en 2020 wordt in oktober uitgekeerd
  • Toename bedrijfslasten van EUR 4 miljoen

Gita Salden, bestuursvoorzitter van BNG Bank: ”We zijn tevreden met de financiële resultaten. We kijken terug op een goed eerste halfjaar waarin we onze klanten in het publieke domein hebben kunnen voorzien van EUR 5,6 miljard aan nieuwe langlopende leningen. We rapporteren een stijging van onze nettowinst, dit is vooral het gevolg van verbeterde economische vooruitzichten met daardoor onder meer lagere kredietvoorzieningen en hoger resultaat financiële transacties. Het onderliggend renteresultaat is met EUR 3 miljoen gestegen naar EUR 228 miljoen; we hebben de gunstige tarieven van funding vanuit de ECB doorgegeven aan onze klanten. We liggen op koers met onze strategie ‘Ons Kompas Naar Impact’. Hiermee sturen we actief op het continu vergroten van onze maatschappelijke impact.”

Financiële resultaten

BNG Bank kijkt tevreden terug naar de financiële resultaten die in het eerste halfjaar zijn behaald. De nettowinst van BNG Bank over het eerste halfjaar van 2021 bedraagt EUR 187 miljoen. De stijging van EUR 87 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar in 2020 is het gevolg van afnemende effecten van de COVID-19-pandemie op de economie van de westerse landen. De verbeterde economische vooruitzichten hebben met name een positief effect op de ontwikkeling van het resultaat financiële transacties en de modelmatige kredietvoorzieningen van de bank.

Toename bedrijfslasten van EUR 4 miljoen

De reguliere geconsolideerde bedrijfslasten zijn ten opzichte van dezelfde periode in 2020 met EUR 4 miljoen gestegen tot EUR 48 miljoen. Zoals voorzien zijn met name de personeelskosten en inhuur van externe ondersteuning toegenomen om aan de verantwoordelijkheden op het terrein van klantintegriteit en poortwachtersrol te voldoen.

Uitkeringen dividend

Eind juli 2021 heeft de ECB aangekondigd de dividendrestricties te laten vervallen vanaf 1 oktober 2021. BNG Bank zal in oktober het resterende dividendbedrag ter grootte van EUR 148 miljoen uitkeren.

Langlopende kredietportefeuille stabiel op EUR 86,1 miljard

De omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen kwam in de verslagperiode uit op EUR 5,6 miljard, een stijging van EUR 0,2 miljard ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020. De langlopende kredietportefeuille is met een toename van EUR 0,1 miljard tot EUR 86,1 miljard vrijwel gelijk gebleven.

Goede toegang tot funding

BNG Bank haalde in het eerste halfjaar in totaal EUR 6,4 miljard aan langlopende funding op via uitgifte van obligaties, waaronder een nieuwe SRI-bond ter grootte van EUR 2 miljard. De transactie vormt de inaugurele uitgifte van BNG Bank in het kader van haar vernieuwde duurzaamheidskader voor Nederlandse gemeenten. Dit kader koppelt de SDG’s aan de gemeentelijke begrotingen. De opbrengst van de in euro luidende obligatie wordt gebruikt voor leningen voor alle SDG-gerelateerde uitgaven van Nederlandse gemeenten. De prijsstelling in het eerste halfjaar, uitgedrukt in de kredietopslag, is vergelijkbaar met de laatste kwartalen van voor de uitbraak van het COVID-19-virus.

Sterke kapitaalpositie met een CET-1 ratio van 31% en Tier-1 Ratio van 36%

De kapitaalpositie van BNG Bank blijft sterk. De naar risico gewogen solvabiliteitsratio’s zijn licht gedaald door de gewijzigde kapitaalvereisten (CRR 2). Met name het aan te houden kapitaal voor kredietrisico op derivaten exposures is toegenomen. De Common Equity Tier 1-ratio en de Tier 1-ratio van de bank zijn hierdoor per einde juni 2021 gedaald naar 31% respectievelijk 36%. De leverage ratio van BNG Bank komt op verslagdatum uit op 9,9%. De stijging ten opzichte van ultimo 2020 (3,5%) wordt veroorzaakt door de mogelijkheid om onder de nieuwe kapitaalvereisten de promotional loans van de bank uit te sluiten. Ook maakt de bank van de mogelijkheid gebruik om de liquiditeitspositie bij de ECB uit te sluiten in de berekening van de ratio. De ECB heeft deze mogelijkheid verlengd tot eind maart 2022. Zonder de toepassing van deze mogelijkheden daalt de leverage ratio licht tot 3,3%. Alle kapitaalratio’s van de bank blijven ruim boven de door de toezichthouder vastgestelde minima.

Vooruitzichten

BNG Bank ligt op schema om de jaardoelstelling van EUR 10,5 miljard aan nieuwe langlopende solvabiliteitsvrije leningen te verstrekken. Het renteresultaat van BNG Bank zal in 2021 naar verwachting binnen een bandbreedte uitkomen van EUR 440 miljoen tot EUR 470 miljoen. Toekomstige marktwaardeveranderingen en de ontwikkeling van bijzondere waardeverminderingen zijn per definitie onzeker. Daarom acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2021.

6 september 2021, 8:00 uur - Den Haag

Contactpersonen

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.