Jaarcijfers 2020: BNG Bank helpt publieke sector in moeilijke tijden

15 maart 2021 9:00 - Den Haag

  • Compensatie door rijksoverheid dempt financiële gevolgen van COVID-19-pandemie voor publieke sector.
  • Maatschappelijke uitdagingen voor publieke sector blijven groot.
  • BNG bank scherpt strategie aan: maatschappelijke impact als leidraad, focus op 4 SDG’s om nog meer maatschappelijke impact te maken.
  • Langlopende kredietportefeuille stijgt naar EUR 86 miljard.
  • Nettowinst stijgt naar EUR 221 miljoen.
Den Haag, 15 maart 2021 - Gita Salden, Chief Executive Officer van BNG Bank: “De COVID-19-pandemie is in 2020 van grote invloed geweest op klanten, medewerkers en de maatschappij als geheel. Ik ben tevreden dat we in deze moeilijke tijden onze klanten in de publieke sector konden blijven helpen, onze medewerkers een veilige werkomgeving konden bieden, en daarbij goede financiële resultaten behaalden.

Met name bij zorginstellingen en gemeenten is de operationele en financiële druk als gevolg van de pandemie groot, hoewel financiële compensatie door de rijksoverheid de financiële gevolgen van de COVID-19-pandemie voor gemeenten beperkt. Het vangnet dat kabinet en zorginkopers hebben ingericht, dempt de financiële gevolgen voor de zorgsector. Hoewel de pandemie invloed heeft op de kredietwaardigheid van veel klanten, heeft dit in 2020 niet geleid tot extra individuele kredietvoorzieningen.

Ook voor medewerkers van de bank heeft de pandemie ingrijpende gevolgen. Om de continuïteit in dienstverlening te realiseren is een groot beroep gedaan op hun aanpassingsvermogen. Met nieuwe digitale werkvormen en werkend vanuit huis hebben zij zich maximaal ingezet voor onze klanten. Ik waardeer hun grote inspanningen in hoge mate.”

Gedreven door maatschappelijke impact

In 2020 heeft BNG Bank haar strategie aangescherpt. Op basis van haar purpose ‘gedreven door maatschappelijke impact’ kiest de bank ervoor om zich exclusief te richten op de publieke sector. Daarbij ligt de focus op vier Sustainable Development Goals (SDG’s) waarmee de bank samen met publieke klanten het verschil wil maken: 
  • goede gezondheid en welzijn (SDG 3)
  • kwaliteitsonderwijs (SDG 4)
  • betaalbare duurzame energie (SDG 7) 
  • duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)
“Ik ben trots op het strategische programma ‘Ons Kompas Naar Impact’ en de ambities die hieruit naar voren komen. Ik vertrouw erop dat onze betrokken medewerkers hier nog meer energie van krijgen en we gezamenlijk nog meer maatschappelijke impact kunnen maken”, zegt CEO Gita Salden.

Financieel resultaat

BNG Bank streeft niet naar winstmaximalisatie, maar naar maatschappelijke impact en een redelijk rendement voor de aandeelhoudende overheden. De nettowinst over 2020 komt uit op EUR 221 miljoen, ondanks de zeer lage rentetarieven. De winststijging van 36% is vooral veroorzaakt door de in historisch perspectief hoge incidentele debiteurenvoorziening in 2019.  De toevoeging aan de debiteurenvoorziening in 2020 bedraagt EUR 15 miljoen. Het renteresultaat van BNG Bank bedraagt EUR 477 miljoen (2019: EUR 435 miljoen). Het resultaat financiële transacties komt per saldo uit op EUR 17 miljoen negatief. De daling van EUR 53 miljoen ten opzichte van 2019 is vooral veroorzaakt door de COVID-19-pandemie. Die heeft onder andere geleid tot hogere opslagen voor krediet- en liquiditeitsrisico’s van rentedragende waardepapieren en leningen, met lagere waarderingen als gevolg.

De totale langlopende kredietportefeuille nam ten opzichte van ultimo 2019 met EUR 1,8 miljard toe tot EUR 86,0 miljard. Vooral de portefeuille langlopende kredieten aan woningcorporaties nam toe. De omvang van nieuw verstrekte langlopende kredieten bedroeg EUR 11,7 miljard.

De naar risico gewogen solvabiliteitsratio’s van de bank blijven op een hoog niveau. De Common Equity Tier 1-ratio en de Tier 1-ratio van de bank bedragen per einde 2020 33% respectievelijk 39%. De leverage ratio komt eind 2020 uit op 3,5%. Ratingbureau Fitch bevestigde recent de AAA-rating van BNG Bank, en ook Moody’s en S&P waarderen BNG Bank op het hoogste ratingniveau. Daarmee behoort BNG Bank tot de veiligste banken ter wereld.

BNG Bank stelt conform haar kapitalisatie- en dividendbeleid een dividenduitkering over 2020 voor van EUR 101 miljoen (EUR 1,81 per aandeel). Dat is 50% van de nettowinst die overblijft na aftrek van de uitkering aan houders van hybride kapitaal. Uitkering van het dividend over 2020 zal niet plaatsvinden vóór 30 september 2021 en is onderworpen aan mogelijke toekomstige aanbevelingen van de ECB.

Governance

Per 1 maart van dit jaar is een nieuwe topstructuur geïntroduceerd; een Executive Committee bestaande uit vijf bestuurders. Deze bestaat uit de huidige Raad van Bestuur, aangevuld met een Chief Commercial Officer (CCO) en een Chief Operating Officer (COO). De CCO wordt aangesteld om invulling te geven aan de externe speerpunten van de aangescherpte strategie. De COO brengt op bestuurlijk niveau expertise en sturing in op het gebied van informatietechnologie. 

Financiële vooruitzichten 2021

BNG Bank verwacht in 2021 voor EUR 11,5 miljard aan nieuwe langlopende leningen te verstrekken aan haar publieke klanten. Klanten ondervinden ook dit jaar de gevolgen van de COVID-19-pandemie. BNG Bank zal blijven doen wat mogelijk is om haar klanten waar nodig te ondersteunen. Het financieringsbeleid van BNG Bank blijft onveranderd gericht op permanente toegang tot de geld- en kapitaalmarkt voor de gewenste looptijden en volumes tegen zo laag mogelijke kosten. De volatiliteit op de financiële markten zal dit jaar naar verwachting groot blijven. Dat maakt het doen van voorspellingen over het verwachte nettoresultaat 2021 niet verantwoord.

Het volledige jaarverslag 2020 wordt gepubliceerd op 31 maart 2021 op deze website.

Den Haag, 08.00 uur

Contactpersonen

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.