Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van BNG Bank bevindt zich binnen de kaders van de Nederlandse corporate governance code, de Code Banken en de Regeling Beheerst Beloningsbeleid. BNG Bank heeft de relevante bepalingen uit de genoemde codes en regeling in haar beloningsbeleid verwerkt. 

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Regeling beheerst beloningsbeleid

De regeling is gericht op het beloningsbeleid voor alle medewerkers van onder toezicht staande instellingen. Noch de Raad van Bestuur, noch de medewerkers ontvangen een individuele prestatiegerelateerde beloning. De winstdelingsregeling is van toepassing op actieve in dienst zijn medewerkers. De Raad van Bestuur en directie zijn uitgesloten van deze regeling. Het totaal van de winstuitkering en een eventuele gratificatie mag voor een individuele medewerker nooit hoger uitkomen dan het wettelijke maximum van 20% variabel in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Waar deze grens zou worden overschreden vindt aftopping plaats.

Beloning Raad van Commissarissen

De beloning voor leden van de Raad van Commissarissen is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en is niet afhankelijk van de resultaten van BNG Bank. Aan een commissaris worden bij wijze van beloning geen aandelen en/of rechten op aandelen toegekend. BNG Bank verstrekt aan haar commissarissen geen persoonlijke leningen.

Beloningsbeleid Raad van Bestuur

Het beloningsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het vastgestelde beloningsbeleid is mede bepaald door het beloningsbeleid van de overheid ten aanzien van Staatsdeelnemingen.
De Wet Normering Topinkomens is op BNG Bank niet van toepassing, omdat de bank geen publieke of semipublieke instelling is, maar een naamloze vennootschap.

Beloningsbeleid medewerkers

Het beloningsbeleid medewerkers is vastgesteld door de Raad van Bestuur. De onderdelen die betrekking hebben op directie en stafhoofden zijn door de Raad van Commissarissen goedgekeurd. Van de onderdelen die betrekking hebben op de overige medewerkers heeft de Raad van Commissarissen kennis genomen. 

Relevante links

Trefwoorden: Tags: Over BNG Bank
 

 Content Query