Voor een duurzamer Nederland

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren.

Inhoudsopgave

Contents

No

Duurzaam in het belang van mens, maatschappij en milieu

We sluiten in onze brede benadering van duurzaamheid aan op de uitgangspunten 'people, planet, profit' (in ons geval: 'mens, maatschappij, milieu') die ook vertaald zijn in de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties: 

We beschouwen een activiteit als duurzaam wanneer deze bijdraagt aan een positief lange termijn totaaleffect op ecologisch, sociaal-cultureel en economisch gebied.

We hebben onze uitgangspunten beschreven in ons duurzaamheidsbeleid (pdf, 120 kB) met als hoofdlijnen: 

Belangrijke Financier van de energietransitieZonnepanelen

BNG Bank is een belangrijke financier van decentrale overheden en maatschappelijke instellingen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, infrastructuur en energie. Als één van de grootste financiers van het energieakkoord onderschrijven we het Nederlandse Klimaatakkoord. Het rapporteren over de klimaatimpact van onze financieringen en het formuleren van actieplannen die bijdragen aan een vermindering van de uitstoot van CO2 is voor ons een strategisch speerpunt. Met krediet en kennis stimuleren we onze klanten om hun bezittingen (vastgoed, energie, etc.) te verduurzamen. Voor het realiseren van kleinschalige projecten hebben we het BNG DuurzaamheidsfondsOnze ambitie is een verbetering van de duurzaamheid van onze kredietportefeuille op basis van onze definitie alsmede een vermindering van de CO2-impact van onze kredietportefeuille, in lijn met de reductiedoelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs.
We verlenen geen krediet voor de ontginning van fossiele energie (kolen, olie en gas), tenzij sprake is van expliciet overheidsbeleid of expliciete overheidsgaranties. In dat geval maken we een eigenstandige afweging (case-by-case). We worden door ISS-oekom, een toonaangevend ratingbureau op het gebied van duurzaamheid, beschouwd als één van de duurzame koplopers in onze sector.
 
Financiering deels via duurzame obligaties

Vrijwel al onze klanten leveren vanuit hun functie een positief langetermijn Zonnepanelen op dak van flatgebouw
bijdrage op ecologisch, sociaal-cultureel en economische gebied. Vrijwel al onze kredietverlening (2018: 11,6 miljard euro) voldoet derhalve aan onze brede definitie van duurzaamheid. In 2018 werd een kwart van onze kredietverlening verstrekt aan gemeenten en woningcorporaties die op het gebied van duurzaamheid als koploper (‘best in class’) worden beschouwd en aan projecten ten behoeve van hernieuwbare energieopwekking en recycling. We financierden dit deel van onze kredietverlening met duurzame obligaties onder meer ten behoeve van gemeenten of woningcorporaties.

Duurzame bedrijfsvoering

BNG Bank verduurzaamt ook haar eigen activiteiten en streeft onder meer naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2020. 

Lees meer over onze impact in ons jaarverslag.

Trefwoorden: Tags: MVO; Sustainability; Dialoog; Duurzaamheid
 

 Content Query