Onze duurzame ontwikkelingsdoelen

BNG Bank is van en voor de publieke sector. Bij ons draait het niet om zoveel mogelijk winst. Wij worden gedreven door maatschappelijke impact. Dat is onze drijfveer.

Inhoudsopgave

Contents

No

We sturen actief op het continu vergroten van onze maatschappelijke impact. We gebruiken hiervoor de Sustainable Development Goals (SDG's). We kiezen voor vier SDG's waar wij samen met onze klanten het verschil kunnen maken.

 Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)  
 • BNG Bank draagt als partner van woningcorporaties bij aan betaalbare en leefbare
 wijken.

 • BNG Bank draagt als partner van gemeenten bij aan betaalbare publieke en sociale
 voorzieningen.

 Goede gezondheid en welzijn (SDG 3)
 • BNG Bank draagt bij aan toegankelijke en betaalbare zorg.

 • BNG Bank is een partner bij het verduurzamen van zorgvastgoed.

  

 Kwaliteitsonderwijs (SDG 4)
 • BNG Bank draagt bij aan een betaalbare onderwijshuisvesting van goede kwaliteit.

 • BNG Bank is een partner bij het verduurzamen van onderwijsvastgoed.       


 Betaalbare duurzame energie (SDG 7)
 
• BNG Bank draagt bij aan een groter aandeel van hernieuwbare energie in de
    energiemix.
 
 • BNG Bank draagt bij aan het beperken van de energievraag en het vergroten van
    de energie-efficiëntie.

We hebben onze uitgangspunten op het gebied van duurzaamheid beschreven in ons duurzaamheidsbeleid (pdf, 142 kB), met als hoofdlijnen:

BNG Bank onderschrijft het klimaatakkoord

BNG Bank onderschrijft we het Nederlandse Klimaatakkoord. Onze ambitie is een verbetering van de duurzaamheid van onze kredietportefeuille op basis van onze definitie van duurzaamheid, alsmede een vermindering van de CO2-impact van onze kredietportefeuille, in lijn met de reductiedoelstelling uit het Klimaatakkoord

Dit betekent dat we rapporteren over de klimaatimpact van onze financieringen en dat we actieplannen formuleren die bijdragen aan een vermindering van de uitstoot van CO2.

We verlenen geen krediet voor de ontginning van fossiele energie (kolen, olie en gas), tenzij sprake is van expliciet overheidsbeleid of expliciete overheidsgaranties. In dat geval maken we een eigenstandige afweging (case-by-case).

Door ISS-Oekom, een toonaangevend ratingbureau op het gebied van duurzaamheid, worden we beschouwd als één van de duurzame koplopers in onze sector.

In aansluiting op onze reguliere kredietverlening, gericht op de 4 hierboven genoemde  SDG's, is  voor het realiseren van kleinschalige projecten het BNG Duurzaamheidsfonds opgericht.

FINANCIERING DEELS VIA DUURZAME OBLIGATIES

Vrijwel al onze klanten leveren vanuit hun functie een positieve langetermijnbijdrage op ecologisch, sociaal-cultureel en economische gebied. Vrijwel al onze kredietverlening (2019: 14 miljard euro) voldoet derhalve aan onze brede definitie van duurzaamheid. Een deel van onze kredietverlening wordt verstrekt aan gemeenten en woningcorporaties die op het gebied van duurzaamheid als koploper ('best in class') worden beschouwd en aan projecten ten behoeve van hernieuwbare energieopwekking en recycling. We financieren dit deel van onze kredietverlening met duurzame obligaties.

BEDRIJFSVOERING

BNG Bank verduurzaamt ook haar eigen activiteiten en streeft onder meer naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2020. 

Lees meer over onze impact in ons jaarverslag.

Trefwoorden: Tags: MVO; Sustainability; Dialoog; Duurzaamheid
 

 Content Query