Corporate governance

Inhoudsopgave

Contents

No

BNG Bank is een naamloze vennootschap. Bepalend voor de corporate governance van BNG Bank zijn in de eerste plaats de wettelijke bepalingen inzake het vennootschapsrecht, inclusief het structuurregime, en de statuten van de bank.

Nederlandse corporate governance code

BNG Bank volgt de beginselen voor deugdelijk bestuur zoals geformuleerd in de Nederlandse corporate governance code van december 2008. De binnen BNG Bank gebruikte reglementen, codes, regelingen en rapportages zijn met de code in overeenstemming. Afwijkingen van de code worden volgens het principe ‘pas toe of leg uit’ toegelicht in het jaarverslag van BNG Bank. Overigens is BNG Bank niet beursgenoteerd.

Code Banken

Per 1 januari 2015 is de vernieuwde Code Banken in werking getreden. Elders op de website van BNG Bank kunt u lezen welke maatregelen de bank heeft getroffen om de implementatie van de Code Banken te realiseren.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van BNG Bank bevindt zich binnen de kaders van de Nederlandse corporate governance code, de Code Banken en de Regeling Beheerst Beloningsbeleid.  BNG Bank heeft de principes voor beheerst beloningsbeleid geïmplementeerd en de relevante bepalingen uit de genoemde codes en regeling in haar beloningsbeleid verwerkt.

Vennootschapsorganen

BNG Bank kent vier vennootschapsorganen.

  • De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het orgaan waarin de aandeelhouders hun zeggenschapsrechten ten aanzien van BNG Bank uitoefenen.
  • De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij BNG Bank. Hij staat de Raad van Bestuur met raad terzijde.
  • De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.
  • De Ondernemingsraad treedt op als overlegpartner van de Raad van Bestuur, als sparringpartner van de Raad van Bestuur bij besluitvorming en als vertegenwoordiger van de werknemers.

Werkwijze en bevoegdheden van de genoemde vennootschapsorganen zijn geregeld in de wet, in de statuten van de bank, in reglementen en in toegesneden beleid.

Bedrijfscode

De BNG Bank Bedrijfscode geeft medewerkers van BNG Bank en haar dochterondernemingen richting aan hun handelen. Daarnaast geeft de code aan welk gedrag stakeholders van de bank mogen verwachten.

 

Trefwoorden: Tags:  
 

 Content Query