Code Banken

De Code Banken is een onderdeel van het pakket Toekomstgericht bankieren, waar ook het Maatschappelijk statuut en gedragsregels voor individuele medewerkers deel van uitmaken. De Code Banken is in werking getreden op 1 januari 2015.

Inhoudsopgave

Contents

Yes

Hieronder rapporteert BNG Bank op welke wijze zij in 2017 invulling heeft gegeven aan de principes in de Code Banken.

Strategie

Het accent van de strategie heeft het afgelopen jaar gelegen op de nauwere samenwerking met klanten en stakeholders, bevordering van duurzaamheid en vergroting van interne kennisdeling en flexibiliteit. Het begrip 'duurzaamheid' is onderdeel van de kernwaarden. De bank hanteert een brede definitie van 'duurzaam' door te streven naar een houdbaar evenwicht tussen milieubelangen, economische belangen en sociale belangen, ook richting toekomstige generaties. Duurzaam is dus meer dan 'groen'. Op basis van de strategie is met diverse initiatieven ingespeeld op de maatschappelijke behoefte om meer te investeren in duurzame groei. De bank heeft ook in 2017 samen met de stakeholders belangrijke stappen gezet om haar rol als betrokken partner voor een duurzamer Nederland verder in te vullen. Deze stappen zijn nader toegelicht in het jaarverslag 2017.

De Raad van Commissarissen heeft naar aanleiding van zijn zelfevaluatie in het eerste kwartaal van 2017 uitgesproken vaker en intensiever bij de strategievorming betrokken te willen worden. Daarbij wordt meer dan voorheen bijzondere aandacht gegeven aan strategische issues als productontwikkeling, organisatieontwikkeling, cultuur, duurzame inzetbaarheid en diversiteit.

Governance en integriteit

In het jaar 2017 is de herziening van de Nederlandse Corporate Governance Code (NCGC) per 8 december 2016 en de gevolgen daarvan voor werkwijzen en reglementen een belangrijk thema voor BNG Bank geweest. Hoewel BNG Bank geen beursgenoteerde onderneming is, conformeert BNG Bank zich aan de bepalingen van de NCGC. In 2017 is opnieuw vastgesteld in hoeverre BNG Bank aan de NCGC voldoet. Mede naar aanleiding van de herziene NCGC is een aanpassing voorbereid van de statuten en de reglementen van de Raad van Commissarissen, de commissies van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. In de eerste helft van 2018 zal deze aanpassing haar beslag krijgen.

De Raad van Bestuur vindt het belangrijk om blijvend aandacht te geven aan gedrag en cultuur. In het verlengde hiervan ligt de omgang met (integriteits)dilemma's. Daarom wordt in 2018 een verplichte dilemmatraining voor medewerkers georganiseerd. Dilemmatrainingen beogen de medewerkers een handreiking te geven hoe om te gaan met (ethische) dilemma's.

Cultuur en ontwikkeling van leiderschap

In 2017 is de Raad van Bestuur met de Raad van Commissarissen in gesprek gegaan over de cultuur van BNG Bank. Dat heeft geleid tot de vorming van een interne werkgroep die in 2018 de bestaande en gewenste cultuur binnen de bank in kaart gaat brengen en zo nodig aanbevelingen gaat doen om veranderingen te realiseren.

In vervolg op een in 2016 georganiseerd traject van 360 graden-reflectie voor het management is geconcludeerd dat de coachende leiderschapsstijl verder ontwikkeld kon worden. Daartoe is een op de bank toegesneden training Coachend leidinggeven ontwikkeld en in 2017 door alle leidinggevenden gevolgd.

Arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen

De beloningsstrategie van BNG Bank moet ertoe bijdragen dat maatschappelijk verantwoord en marktconform wordt beloond, zodat de juiste medewerker van de toekomst, die het verschil maakt, kan worden aangetrokken en behouden. De beloning moet ook ontwikkeling stimuleren. De variabele beloning die is gebaseerd op individuele prestatieafspraken is met ingang van 2017 afgeschaft. In het performancemanagement is meer aandacht gekomen voor het realiseren van gemaakte ontwikkelingsafspraken.

Stimuleren van mobiliteit

De afschaffing van de variabele beloning is deels gecompenseerd met een toeslag op de vaste beloning. Het overige deel komt ten goede aan de mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers. Om de flexibiliteit en wendbaarheid van de bank en de medewerkers te vergroten wordt gefocust op een brede inzetbaarheid van medewerkers in verschillende functies en rollen. Een brede inzetbaarheid creëert waarde voor medewerkers en de bank. Ervaring opdoen in meerdere functies draagt ook bij aan de samenwerking binnen BNG Bank. De bank stimuleert interne stages en uitwisselingsprogramma's tussen functies en/of afdelingen. Door actief de mogelijkheden te inventariseren en voor iedereen zichtbaar te maken en door voorwaarden eenvoudig en laagdrempelig te houden.

Duurzame inzetbaarheid

De inspanningen vanuit BNG Bank met betrekking tot duurzame inzetbaarheid zijn gericht op motivatie, vakbekwaamheid en gezondheid van medewerkers. BNG Bank faciliteert medewerkers middels de app Tiptrack om meer grip te krijgen op hun loopbaan, persoonlijke ontwikkeling en gezondheid. Er wordt een aantrekkelijk cursus – en trainingsaanbod ontwikkeld ten behoeve van de ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van medewerkers, passend bij de behoeften van de bank.

In 2018 zal een medewerkersonderzoek worden uitgevoerd dat inzicht moet geven in de betrokkenheid van medewerkers en dat aanknopingspunten moet bieden om daarmee aan de slag te gaan.

Informatieveiligheid

BNG Bank hecht veel waarde aan een integere organisatie met medewerkers die zich op een verantwoorde wijze gedragen jegens belanghebbenden. Medewerkers werken veel digitaal en delen daarbij belangrijke (klant)gegevens. Daarom is het belangrijk dat medewerkers zorgvuldig met deze gegevens omgaan. De systemen van de bank moeten veilig zijn en weerstand kunnen bieden aan pogingen tot misbruik en aanvallen van binnen en buiten. In 2017 hebben medewerkers kunnen deelnemen aan het e-learning programma Informatieveiligheid met modules over onder andere phising en beveiligingsdilemma's. Doel van het e-learning programma is om het bewustzijn over informatieveiligheid te prikkelen en te verhogen. In 2018 wordt onder andere een workshop informatieveiligheid voor medewerkers georganiseerd en worden nieuwe modules in het e-learning programma aan medewerkers beschikbaar gesteld.

Relevante links

Per onderdeel van de Code Banken wordt in het document Implementatie Code Banken (pdf, 46 kB) toegelicht op welke wijze BNG Bank de desbetreffende principes heeft geïmplementeerd in haar dagelijkse activiteiten.

Over de toepassing van deze principes in 2017 wordt gerapporteerd in het jaarverslag.

Trefwoorden: Tags: Over BNG Bank
 

 Content Query