Profiel Raad van Commissarissen

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid en diversiteit zijn voorwaarden voor een goede taakvervulling door de Raad. De Raad is in staat een evenwichtige afweging te maken van de belangen van de bij de bank betrokkenen, zoals haar klanten, aandeelhouders en medewerkers. De Raad van Commissarissen streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd.

De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste negen en ten hoogste elf leden, die allen beschikken over:

  • gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de bank en van de belangen van alle bij de bank betrokken partijen;
  • het vermogen om de hoofdlijnen van het totale beleid van de bank te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico’s die daarbij worden gelopen;
  • specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van hun rol binnen de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen dient te beschikken over:

A

3 leden met voldoende deskundigheid en bestuurlijke ervaring op het gebied van het bankwezen, de financiële markten, monetaire economie, bedrijfseconomie, het toezicht en de jaarverslaggeving.
Personen met internationale ervaring en contacten genieten de voorkeur. De voorzitter komt bij voorkeur uit categorie A.

B

3 à 4 leden met voldoende deskundigheid en ervaring op het gebied van mede-overheden.
Onder mede-overheid wordt in dit verband ook begrepen de VNG.
In deze categorie vallen ook leden met deskundigheid en ervaring op het gebied van de gemeentefinanciën, het grondbeleid en het sociale beleid.

C

2 leden met voldoende deskundigheid en ervaring op het gebied van de rijksoverheid, bij voorkeur de ministeries van Financiën en BZK.

D

3 à 4 leden met voldoende deskundigheid en ervaring op het gebied van de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening, de zorgsector, het onderwijs en de nutssector.
Personen met internationale (Europese) ervaring en contacten genieten de voorkeur.

Motivering

ad A

Kennis van het kernbedrijf, de risico’s en de verplichtingen ten opzichte van het toezicht is nodig.

ad B

BNG Bank is een overheidsbank, voor 50 procent in handen van mede-overheden die bovendien klant zijn van de bank. Dat geeft de bank haar statutaire naam en haar bijzondere karakter.

ad C

Het (financiële) overheidsbeleid inzake de mede-overheden vindt zijn oorsprong en implementatie vooral vanuit deze ministeries.

ad D

Naast de mede-overheden zijn de belangrijkste klantengroepen in deze sectoren te vinden. Kennis van de ontwikkelingen in die sectoren is voor de continuïteit van het bedrijf van groot belang.

Voor het Audit & Risk Committee gelden specifieke competentie- en ervaringseisen:

  • een aantal leden van het Audit & Risk Committee moet beschikken over een grondige kennis van de financieel-technische aspecten van het risicobeheer en over de nodige ervaring die een gedegen beoordeling van risico’s mogelijk maakt;
  • een aantal leden van het Audit & Risk Committee moet beschikken over een grondige kennis van financiële verslaglegging, interne beheersing en audit en over de nodige ervaring die een gedegen toezicht op deze onderwerpen mogelijk maakt.

De Raad van Commissarissen ziet toe op de integriteit van de Raad als geheel en op die van de individuele commissaris.

De Raad van Commissarissen ziet toe op de beschikbaarheid en bereikbaarheid van ieder lid van de Raad in relatie tot de uitoefening van zijn taak binnen de Raad en de commissies van de Raad waarin hij zitting heeft, te weten de Remuneratiecommissie, de Selectie- en Benoemingscommissie, het Audit & Risk Committee en de Commissie Marktstrategie.

Trefwoorden: Tags: Raad van Commissarissen
 

 Content Query