Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de daaraan verbonden onderneming.

Inhoudsopgave

Contents

No

Taak

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij BNG Bank. De Raad van Commissarissen bestaat uit negen leden, waarvan één voorzitter. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Reglement

Het reglement Raad van Commissarissen beschrijft de taken en werkzaamheden van de Raad van Commissarissen. Het reglement geeft regels voor de uitoefening van de toezichtstaken en de benoemingsprocedure. Daarnaast beschrijft het reglement de eisen van onafhankelijkheid die worden gesteld aan de leden van de Raad, alsmede de manier waarop met potentieel tegenstrijdige belangen moet worden omgegaan.

Profiel

De Raad van Commissarissen heeft een profiel van zichzelf opgesteld, dat is besproken met de Ondernemingsraad en voorgelegd aan de aandeelhouders tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 april 2010.

Introductieprogramma nieuwe commissarissen

BNG Bank biedt nieuwe commissarissen een uitgebreid intern introductieprogramma aan. Het introductieprogramma wordt periodiek geactualiseerd. In zijn huidige vorm bestaat het introductieprogramma uit drie dagen, waarin alle aspecten van het bancaire proces en de activiteiten van BNG Bank aan de orde komen.

Permanente educatie

Het programma van permanente educatie voor de leden van de Raad van Commissarissen heeft tot doel de deskundigheid van de leden van de Raad van Commissarissen op peil te houden en waar nodig te verbreden.

Beloning

De beloning voor leden van de Raad van Commissarissen is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en is niet afhankelijk van de resultaten van BNG Bank. Aan een commissaris worden bij wijze van beloning geen aandelen en/of rechten op aandelen toegekend. BNG Bank verstrekt aan haar commissarissen geen persoonlijke leningen.

Samenstelling

De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De Raad van Commissarissen streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd.

Register van nevenfuncties - JUli 2018

Dit register wordt samengesteld op basis van de opgaven van de commissarissen zelf en wordt periodiek geactualiseerd.

Eed/belofte financiële sector

De leden van de Raad van Commissarissen van BNG Bank hebben op 21 juni 2013 in een vergadering van de Raad van Commissarissen van de bank de eed/belofte financiële sector afgelegd.

Rooster van aftreden

Een commissaris kan worden (her)benoemd conform het bepaalde in de statuten.

Trefwoorden: Tags: Raad van Commissarissen
 

 Content Query