Organisatie en bestuur

BNG Bank is van en voor de publieke sector. Alles wat we doen staat in het teken van maatschappelijke impact. Bij ons draait het niet om zoveel mogelijk winst, maar om maximale maatschappelijke impact. Dat is onze drijfveer.

Onze ambitie is dat klanten ons beschouwen als natuurlijke partner voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, dat we daarin succesvol zijn en we onze maatschappelijke impact waarmaken en kunnen aantonen.

Bekijk de organisatiestructuur van BNG Bank:

Inhoudsopgave

Contents

Automatic

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de daaraan verbonden onderneming.Meer

Raad van Bestuur

Het dagelijks bestuur van de bank is opgedragen aan de Raad van Bestuur. Meer

Directie en staf

De leiding van, en verantwoordelijkheid voor, de belangrijkste organisatorische eenheden van de bank is in handen van drie directeuren en zes stafhoofden. Meer

Interne besluitvormingsstructuur

Ten behoeve van een beheerste bedrijfsvoering en communicatie heeft BNG Bank een adequate interne besluitvormingsstructuur ingericht. In bijgaand document staan de diverse overlegvormen weergegeven. Per overlegvorm staat de opdracht, de samenstelling en het mandaat beschreven. Meer

Dochtermaatschappijen en deelnemingen

BNG Bank heeft twee dochtermaatschappijen en een aantal deelnemingen met invloed van betekenis. Meer

Tekenbevoegde functionarissen

Bij de tekenbevoegdheid wordt onderscheid gemaakt tussen de tekenbevoegdheid ten aanzien van cliënten, financiële tegenpartijen en afnemers en leveranciers. Meer

Stakeholdermodel

Het stakeholdermodel van BNG Bank is onderdeel van het duurzaamheidsbeleid. Meer

Materialiteitsanalyse

Op frequente basis voeren wij een materialiteitsanalyse uit om te bepalen welke onderwerpen het meest relevant zijn voor BNG Bank en onze stakeholders. Meer

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad treedt op als overlegpartner van de Raad van Bestuur (RvB), als sparringpartner van de RvB bij besluitvorming en als vertegenwoordiger van de werknemers. Meer

Bedrijfscode

De BNG Bank Bedrijfscode geeft medewerkers van BNG Bank en haar dochterondernemingen richting aan hun handelen. Meer

Gezondheid en veiligheid

BNG Bank heeft een beheersysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk, op basis van de Arbowet. Meer

Sponsoring

Om gehoor te geven aan sponsorverzoeken is in 1964 het BNG Cultuurfonds opgericht. Meer

Trefwoorden: Tags:  
Yes

 Content Query