Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de daaraan verbonden onderneming.

Inhoudsopgave

Contents

No

Taak

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij BNG Bank. De Raad van Commissarissen bestaat uit minimaal vijf leden, waarvan één voorzitter. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Samenstelling

De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De Raad van Commissarissen streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd.

Samenstelling Raad van Commissarissen

Reglement

Het reglement Raad van Commissarissen beschrijft de taken en werkzaamheden van de Raad van Commissarissen.

Reglement Raad van Commissarissen

Profiel

De Raad van Commissarissen heeft een profielschets voor de Raad van Commissarissen opgesteld en goedgekeurd. De profielschets is tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 april 2019 met de aandeelhouders besproken.

Profiel Raad van Commissarissen (pdf, 28 kB)

Introductieprogramma nieuwe commissarissen

BNG Bank biedt nieuwe commissarissen een uitgebreid intern introductieprogramma aan. Het introductieprogramma wordt periodiek geactualiseerd. 

Introductieprogramma nieuwe commissarissen

Permanente educatie

Het programma van permanente educatie voor de leden van de Raad van Commissarissen heeft tot doel de deskundigheid van de leden van de Raad van Commissarissen op peil te houden en waar nodig te verbreden.

Permanente educatie Raad van Commissarissen

Beloning

De beloning voor leden van de Raad van Commissarissen is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en is niet afhankelijk van de resultaten van BNG Bank. Aan een commissaris worden bij wijze van beloning geen aandelen en/of rechten op aandelen toegekend. BNG Bank verstrekt aan haar commissarissen geen persoonlijke leningen.

Beloningsregeling Raad van Commissarissen (2017-2021) (pdf, 21 kB)

Register van nevenfuncties Leden RvC

Dit register wordt samengesteld op basis van de opgaven van de commissarissen zelf en wordt periodiek geactualiseerd.

Register van nevenfuncties (pdf, 60 kB) 

Eed/belofte financiële sector

De leden van de Raad van Commissarissen van BNG Bank hebben op 21 juni 2013 in een vergadering van de Raad van Commissarissen van de bank de eed/belofte financiële sector afgelegd.

Eed/belofte financiële sector

Rooster van aftreden

Een commissaris kan worden (her)benoemd conform het bepaalde in de statuten.

Rooster van aftreden Raad van Commissarissen

Trefwoorden: Tags: Raad van Commissarissen
 

 Content Query